Документи

Кабинет Градоначелника

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 430
Факс: +387 (0)55 211 922
Адреса електронске поште: [email protected], [email protected]
 

slika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шеф кабинета: Миле Пејчић


 

У Кабинету градоначелника обављају се следећи послови:

- послови координације рада и сарадње са надлежним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења, укључујући и међународну сарадњу у складу са инструкцијама Градоначелника
- координација рада са другим организационим јединицама у Градској управи, Скупштином Града и њеним радним тјелима
- послови савјетника градоначелника
- послови протокола
- послови организовања презентације Града у земљи и иностранству
- обезбјеђује документациону основу и чување информација и података о активностима органа Града
- послови јавног обавјештавња о активностима органа Града
- послови односа са јавношћу
- обезбјеђење примјене Закона о слободи приступа информацијама и Стратегије комуникације са грађанима у оквиру свога дјелокруга рада
- послови интерне ревизије
- послови праћења реализације Стратегије развоја Града и других стратешких планова и програма посебно у дијелу координације активности, прикупљања, праћења и анализе података по свим сегментима развоја, живота и рада у Граду, послови идентификације, стручне разраде, успостављања електронске базе података, обавјештавања грађана, удружења и привредних субјеката о реализацији стратешких циљева и стратешких пројеката, пружања стручне и техничке подршке, припреме, кандидовања и праћења реализације пројеката од значаја за привредни, друштвени и културни развој Града
- послови везане за пројекте европских интеграција, СЕАП односно активности и послове везане за енергетску ефикасаност и спровођење Акционог плана о енергетској одрживости општине/града Бијељина
- послови управљања људским ресурсима, спровођење поступака и припреме аката везано за запошљавање у Градској управи и одлучивање о правима, обавезама и одговорностима запослених, као и послови персоналне евиденције запослених
- стручни и административни послове за потребе Градоначелника
- други послови које му Градоначелник стави у дјелокруг рада.


 

У Кабинету Градоначелника организована су три одсјека и служба:
- Одсјек за односе са јавношћу
- Одсјек за локални економски развој и европске интеграције
- Одсјек за управљање људским ресурсима
- Служба за интерну ревизију


 

Одсјек за односе са јавношћу

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 127
Факс: +387 (0)55 211 753

Адреса електронске поште: [email protected].

Шеф Одсјека: Предраг Лопандић

У Одсјеку за односе са јавношћу обављају се следећи послови:

- промоција и презентација развојних пројеката Града
- промоција активности органа Града на друштвеним мрежама и интернету
- у сарадњи са надлежним организационим јединицама Градске управе - праћење и прикупљање информација о реализацији Стратегије развоја и других стратешких планова Града и информисање јавности о реализацији развојних циљева
- успостављање комуникације са средствима информисања и организовање медијских кампања и акција Градоначелника
- креирање и спровођење промотивних акција и осталих облика комуникације који презентују и промовишу рад Градоначелника, Градске управе и Скупштине Града
- организовање јавних наступа начелника одјељења, руководилаца служби и одсјека
- припрема текстова за информисање јавности о активностима Градоначелника, Градске управе и Скупштине Града
- успостављање интерне комуникације у Градској управи Града
- припрема и организовање конференција за штампу Градоначелника
- припрема саопштења и обавјештења Градоначелника, Градске управе и Скупштине Града
- уређивање, одржавање и ажурирање интернет-странице Града
- планирање, израда и имплементација Стратегије комуникације са грађанима у сарадњи са одјељењима, службама и одсјецима
- припрема, координација и реализовање пројеката испитивања јавног мjења
- уређивање и издавање публикација  – промоматеријала, билтена, брошура, водича, прес-клипинг, обезбјеђивање аудио, видео и фото записа о значајним догађајима у Граду
- примјена Закона о слободи приступа информацијама
- послови везани за међународну сарадњу Града
- организовање вођења (модерирања) свечаних и других догађаја у организацији органа Града
- организовање информисања у ванредним приликама
- праћење, оцјењивање и анализирање повратних информација од грађана и њихових удружења (у двосмјерној комуникацији) и креирање конкретних мјера на побољшању имиџа Града
- други послови које му Градоначелник стави у дјелокруг рада.


Одсјек за локални економски развој и европске интеграције

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 132

Адреса електронске поште: [email protected][email protected].

Шеф Одсјека: Анкица Тодоровић

У Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције обављају се следећи послови:

- праћење реализације Стратегије развоја Града и других стратешких планова и програма посебно у дијелу координације активности, прикупљања, праћења и анализе података по свим сегментима развоја, живота и рада у Граду
- обавјештавање грађана, удружења и привредних субјеката о реализацији стратешких циљева и стратешких планова и пројеката
- обављање послова јединице за локални економски развој Града
- интегрисање пројектних идеја Аграрног фонда, Агенције за мала и средња предузећа, Туристичке организације Града, јавних предузећа и установа и других институција у сврху економског и друштвеног развоја Града
- подношење иницијатива органима Града за израду и реализацију пројеката из домена локалног економског и друштвеног развоја
- идентификација пројеката, стручна разрада и успостављање електронске базе података
- пружање стручнe и техничкe подршке, припреме, кандидовања и праћења реализације пројеката од значаја за привредни, друштвени и културни развој Града
- послови везани за пројекте европских интеграција
- анализа регулативе ЕУ у вези са функционисањем локалних заједница
- успостава комуникације са преставницима међународних агенција, владиних и невладиних организација и других међународних субјеката са сједиштем у БиХ и региону
- припрема и кандидовање пројеката у склопу претприступних фондова ЕУ (IPA и други фондови)
- прикупљање података, израда регистра, израда планова и процедура везаних за енергетску ефикасност, активности на спровођењу енергетских прегледа и повећања ефикасности потрошње енергије, активности на успостави система праћења потрошње енергије путем софтверске платформе, спровођење пројеката, односно конкретних мјера повећања енергетске ефикасности у зградама и осталој инфраструктури у власништву Града, као и промовисање енергетске ефикасности и подстицање пројеката енергетске ефикасности
- други послови из дјелокруга рада по налогу Градоначелника.Одсјек за управљање људским ресурсима

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 186

Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф Одсјека: Дејан Благојевић

У Одсјеку за управљање људским ресурсима обављају се следећи послови:

- праћење реализације Стратегије управљања људским ресурсима у Градској управи
- праћење и организовање разних облика стручног усавршавања, те израда плана и програма стручног усавршавања запослених у Градској управи
- праћење оцјењивања службеника
- израда статистичких анализа у погледу квалификационе, старосне, социјалне и друге структуре запослених
- учествовање у изради аката којима се уређују права, обавезе и одговорности запослених
- учествовање у изради акта о организацији и систематизацији радних мјеста
- спровођење процедуре запошљавања у Градској управи
- запошљавање приправника и волонтера и реализација програма обуке и полагања приправничког испита
- припремање спровођења поступка утврђивања дисциплинске и материјалне одговорности запослених
- успостављање и спровођење механизама праћења учинака рада запослених, замјене одсутних, стимулације и награђивања
- вођење кадровске, односно, персоналне евиденције запослених у Градској управи
- израда појединачних аката у вези са запослењем
- други послови везани за људске ресурсе у Градској управи, у складу са законом и актима Градоначелника.
 

Извјештај о раду Одсјека за локални економски развој и европске интеграције за 2015. годину
0.65 MB