Get Adobe Flash player

KOMUNALNE TAKSE


Komunalne takse se plaćaju za korišćenje prava, predmeta i usluga koji su utvrđeni Tarifom komunalnih taksa (u daljem tekstu: "Tarifa") koja je sastavni dio Odluke o komunalnim taksama, u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama.

Na području grada Bijeljine utvrđene su komunalne takse za:

a) korišćenje prostora na javnim površinama, osim u svrhu prodaje štampe, knjiga i publikacija
b) priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima i masovnim skupovima, osim muzike koja se reprodukuje elektronskim ili mehaničkim sredstvima
v) isticanje reklama na javnim i drugim površinama, osim reklamnih panoa i bildborda pored magistralnih i regionalnih puteva
g) korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog karaktera, kao i za karting staze, zabavne parkove i cirkuse
d) korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostorija
đ) držanje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi
e) držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi
ž) korišćenje riječne obale u poslovne svrhe
z) korišćenje prostora za parkiranje motornih, drumskih i priključnih vozila na uređenim i obilježenim mjestima, određenim za to aktom Skupštine Grada
i) isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama.


OLAKŠICE I OSLOBAĐANjA OD PLAĆANjA TAKSI

Pored oslobađanja plaćanja komunalnih taksi utvrđenim Zakonom o komunalnim taksama, plaćanja takse oslobođen je preduzetnik koji prvi put pokreće privrednu ili uslužnu djelatnost, u prvoj poslovnoj godini,  u iznosu od 50% od iznosa propisane komunalne takse za isticanje poslovnog imena.


NAPLATA TAKSE

Naplatu takse za korišćenje prostora za parkiranje motornih vozila i njihovih prikolica na mjestima određenim od strane nadležnog organa, vrši ovlašćeno pravno lice prema ugovoru koji zaključuje sa Gradom.
Sredstva prikupljena od naplate ove takse namijenjena su za zajedničku komunalnu potrošnju.
Organizaciona jedinica Administrativne službe grada Bijeljine nadležna za komunalne poslove pojedinačnim rješenjem utvrđuje obavezu plaćanja gore navedenih komunalnih taksi označenih slovima od „a“ do „z“, u skladu sa zakonom i Tarifom.
Postupak utvrđivanja, kontrole i naplate komunalne takse označene slovom „i“ sprovodi se u skladu sa propisima o poreskom postupku.

Gradskom zanatsko-preduzetničkom udruženju izdvaja se 1,5% od naplaćenog iznosa na ime komunalnih taksi za  isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama.


T A R I F A

KOMUNALNIH TAKSA KOJE SE PLAĆAJU NA PODRUČJU

GRADA BIJELjINE

 

TARIFNI BROJ 1

Zauzimanje javne površine, odnosno prostora ispred poslovnih prostorija (plaća se dnevno)


a) 
Za zauzimanje javnih površina za prodaju sladoleda, sjemenki, kikirikija, kestenja, razglednica, lutrija, bižuterije i slično dnevno se po 1 m² plaća:

Prva zona  

1,50 KM

Druga zona

1,00 KM

Treća zona

0,70 KM


b)  
Za privremeno postavljanje montažnih objekata (kioska) mjesečno se po 1 m² plaća:

Prva zona

20,00 KM

U Ulici D. Obradovića

12.00 KM

Druga zona

  8,00 KM

Treća zona

  6,00 KM


v)  
Za privremeno postavljanje montažnih objekata (garaža) po 1 m² plaća se mjesečno 2,00 KM                                                         

g)  
Za postavljanje stolova ispred ugostiteljskih radnji, kafana i poslastičarnica u periodu od 01. maja do 30. septembra po 1 m² plaća se dnevno:

 • Prva zona                                                                         

do 10 m²

1,00 KM

od 10 m² do 100 m²

0,90 KM

preko 100 m²

0,80 KM

 • Druga zona                                                                            

do 10 m²

0,70 KM

od 10 m² do 100 m²

0,60 KM

preko 100 m²

0,50 KM

 • Treća zona                                                                             

do 10 m²

0,40 KM

od 10 m² do 100 m²

0,30 KM

preko 100 m²

0,20 KM


Za postavljene stolove, izgrađene podijume od betona, drveta i barok-ploča na zelenoj površini, ispred ugostiteljskih radnji, kafana i poslastičarnica, kao i za izgrađene ljetne bašte u periodu od 01. oktobra do 30. aprila plaća se 30% od navedenog iznosa.

d)  
Za zauzimanje javnih površina ispred samostalnih trgovinskih radnji dnevno se po 1m² plaća:

Prva zona

0,80 KM

Druga zona

0,70 KM

Treća zona

0,60 KM


đ)
Za zauzimanje javne površine za postavljanje žardinjera izvan zakupljenog prostora plaća se godišnje 10 KM/kom.  

e)
Za zauzimanje javne površine za postavljanje pokretne ograde izvan zakupljenog prostora plaća se godišnje 10 KM/m2.

ž)
Za zauzimanje javne površine za postavljanje rekvizita i zabavnih radnji koje se vrše od mjesta do mjesta dnevno se po 1m² plaća 4,50 KM.

z)
Za zauzimanje javne površine na Trgu Kralja Petra I Karađorđevića za postavljanje privremenog terena za klizanje plaća se mjesečno:

 

do 50 m²

200,00 KM

od 50 m² do 100 m²

250,00 KM

od 100 m² do 200 m²

350,00 KM

od 200 m² do 300 m²

400,00 KM

preko 300 m²

500,00 KM


i)  Za odlaganje i držanje građevinskog i drugog materijala dnevno se po 1m² plaća:

trotoar i zelena površina

1,80 KM

kolovoz

4,50 KM


j)
Za odlaganje zemljišnog iskopa prekopane javne površine dnevno se po 1m2 plaća 1,00 KM

k)
Za postavljanje reklamnih panoa, murala i svjetlećih reklama plaća se mjesečno:

 • do 1m²

jednostrano

5,00 KM

dvostrano

10,50 KM

 • od 1m² do 2m²

jednostrano

10,00 KM

dvostrano

15,00 KM

 • od 2m² do 4m²

jednostrano

30,00 KM

dvostrano

42,00 KM

 • od 4m² do 8m²

jednostrano

37,50 KM

dvostrano

53,00 KM

 • od 8m² do 15m²

jednostrano

75,00 KM

dvostrano

90,00 KM

 • od 15m²do 30m²

jednostrano

112,50 KM

dvostrano

135,00 KM

 • od 30m² do 50m²

jednostrano

168,70 KM

dvostrano

202,50 KM

 • preko 50m²

jednostrano

253,00 KM

dvostrano

303,70 KM


l)
Za zauzimanje javne površine radi postavljanja dječijih autića plaća se mjesečno 300,00 KM

lj)
Za zauzimanje javne površine na Trgu Kralja Petra I Karađorđevića, radi postavljanja pokretnih tezgi za novogodišnje praznike plaća se za odobreni period 300,00 KM

m)
Za zauzimanje javne površine na Trgu Kralja Petra I Karađorđevića, radi postavljanja pokretnih tezgi za osmomartovske praznike plaća se za odobreni period 150,00 KM

n)
Za zauzimanje javne površine u Gradskom parku, radi postavljanja zabavnog parka (dječiji grad) plaća se mjesečno 500,00 KM

nj)
Za zauzimanje javne površine u Gradskom parku radi postavljanja dječijih autića plaća se mjesečno 200,00 KM

o) 
Za zauzimanje javne površine za održavanje manifestacija, promocija i slično plaća se po 1m² dnevno 2,50 KM
Za zauzimanje javne površine za održavanje manifestacija, promocija i slično u humanitarne svrhe komunalne takse se ne plaćaju


NAPOMENA:

Ugovor o ustupanju zabavnog parka u krugu Gradskog parka u Bijeljini, koji je zaključen prije stupanja na snagu Odlukeo komunalnim taksama, primjenjivaće se do isteka vremena na koji je zaključen.

 

TARIFNI BROJ 2


Za korišćenje taksi stajališta na području grada Bijeljine plaća se naknada na mjesečnom nivou u iznosu od 20,00 KM.


Putevi i saobraćaj

a)
Vanredni prevoz - naknada za teretna vozila koja vrše dostavu robe na području grada za period 6 mjeseci

do 3,5 tone ukupne nosivosti

  40,00 KM

do 6 tona ukupne nosivosti

  60,00 KM

do 15 tona ukupne nosivosti

  80,00 KM

iznad 15 tona ukupne nosivosti

100,00 KM


b)
Za davanje saglasnosti za lokaciju, izgradnju priključaka i uređenje kolskog prilaza, na lokalnom nekategorisanom putu i ulici u naselju

za fizička lica, STR, SZR i SUR

50,00 KM

za pravna lica (privremeni objekti,stambeno-poslovni objekti,
izgradnja poljoprivrednih objekata)

250,00 KM

v)
Za davanje saglasnosti za polaganje infrastrukturnih vodova (vodovod, gasovod, kanalizacija, PTT, elektro-instalacija) kroz trup puta i putne objekte:

sa prekopom trupa lokalnog ili nekategorisanog puta

300,00 KM

sa prekopom trupa gradske ulice

400,00 KM

sa podbušivanjem trupa lokalnog ili nekategorisanog puta

  50,00 KM

sa podbušivanjem trupa gradske ulice

100,00 KM

razni priključci za stambene objekte

  50,00 KM

razni priključci za poslovne objekte

100,00 KM


d)
Za davanje saglasnosti za korišćenje kanalica, koje su postavljene u postupku izgradnje kanalizcionog sistema, za priključenje infrastrukturnih vodova (vodovod, gasovod, PTT, elektro i dr. instalacije) plaća se komunalna taksa u godišnjem iznosu od 3,00KM/m1.

đ)
Za davanje saglasnosti za prelazak dalekovoda iznad lokalnog nekategorisanog puta - 100,00 KM

e)
Za davanje saglasnosti za polaganje infrastrukturnih vodova (vodovod, gasovod, kanalizacija, PTT, elektro-instalacija) paralelno sa osovinom puta na području grada (katastarske opštine Bijeljina 1, Bijeljina 2 i Bijeljina Selo):

u asfaltnom dijelu kolovoza po m1

7,00 KM

u bankini i makadamskom dijelu kolovoza po m1

1,00 KM

u putnom pojasu po m1

0,50 KM

u trotoaru sa behaton kockama po m1

3,00 KM


ž)
Za davanje saglasnosti za polaganje infrastrukturnih vodova (vodovod, gasovod, kanalizacija, PTT, elektro-instalacija) paralelno sa osovinom puta na području seoskih  mjesnih zajednica:

u asfaltnom dijelu kolovoza po m1

3,00 KM

u bankini i makadamskom dijelu kolovoza po m1

0,50 KM


z)
Za davanje saglasnosti za priključenjeobjekta na kanalizacioni sistem otpadnih voda vlasnik objekta koji nema izgrađenu septičku jamu plaća komunalnu taksu u iznosu od 5,00 KM/m2 ukupne neto površine objekta (korisne površine) iskazane u arhitektonskom dijelu glavnog projekta.

i)
Za davanje saglasnosti za priključenje objekta mega marketa na kanalizacioni sistem otpadnih voda, vlasnik objekta koji nema izgrađenu septičku jamu plaća komunalnu taksu u iznosu od 2,50 KM/m2, ukupne površine objekta utvrđene rješenjem o odobrenju za građenje izdatog od nadležnog organa

j) 
Za priključenje objekta javne garaže na kanalizacioni sistem otpadnih voda vlasnik objekta koji nema izgrađenu septičku jamu plaća komunalnu taksu u iznosu od 2,00 KM/m2ukupne površine objekta utvrđene rješenjem o odobrenju za građenje izdatog od nadležnog organa.                               

k) 
Za korišćenje prostora za parkiranje motornih vozila utvrđuje se komunalna taksa u iznosu od 10,00 KM mjesečno po parking mjestu.

 

NAPOMENE  uz tačke g), e) i ž):

Komunalna taksa ne plaća se u slučaju izgradnje vodovodnog priključka na porodični stambeni objekat.

 

NAPOMENE1.uz tačke z), i) i j):

1. U ukupnu površinu neće se računati podrumske prostorije.

2. Komunalnu taksu ne plaća vlasnik objekta koji ima izgrađenu septičku jamu.TARIFNI BROJ 3

Za držanje muzike uživo u ugostiteljskim i drugim objektima na ime komunalne takse plaća se dnevno 9,00 KM

 

TARIFNI BROJ 4

Za korištenje površina za privremenu upotrebu

- (pokretni bifei, grilovi i sl.) plaća se po 1 m² dnevno 4,50 KM

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se unaprijed za odobreni period.

 

TARIFNI BROJ 5

Za isticanje poslovnog imena pravnih lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijamaplaća se komunalna taksa u godišnjem iznosu i to:

 

1. Privredna društva

a)
Privredna društva iz oblasti industrije i građevinarstva

mala privredna društva (do 10 zaposlenih radnika)

200,00 KM

srednja privredna društva (od 10-50 zaposlenih radnika)

300,00 KM

velika privredna društva (preko 50 zaposlenih radnika)

400,00 KM


b)
Privredna društva iz oblasti elektroindustrije i elektrodistribucije - 3.000,00 KM

v)
Privredna društva iz oblasti poljoprivrede, lova i ribolova

mala privredna društva (do 10 zaposlenih radnika)

100,00 KM

srednja privredna društva (od 10-50 zaposlenih radnika)

200,00 KM

velika privredna društva (preko 50 zaposlenih radnika)

300,00 KM


g)
Privredna društva iz oblasti zanatstva i zadruge - 100,00 KM

d)
Privredna društva za prevoz putnika i robe - 300,00 KM

đ)
Privredna društvaiz oblasti telekomunikacija i PTT-a - 3.000,00 KM

e)
Privredna društva iz oblasti trgovine

mala privredna društva (do 10 zaposlenih radnika)

   300,00 KM

srednja privredna društva (od 10-50 zaposlenih radnika)

1.000,00 KM

velika privredna društva (preko 50 zaposlenih radnika)

2.000,00 KM


ž)
Privredna društva iz oblasti prometa nafte i naftnih derivata 3.000,00 KM

z)
Privredna društva iz oblasti ugostiteljstva

hoteli i moteli

1.000,00 KM

restorani

300,00 KM

bifei, gostionice, kafe barovi

150,00 KM

noćni barovi, barovi, disko barovi i disko klubovi (diskoteke)

3.500,00 KM

pokretni ugostiteljski objekti

150,00 KM

apartmani, pansioni, prenoćišta, sobe za iznajmljivanje

300,00 KM

kafeterije, poslastičarnice i ostali nepomenuti ugostiteljski objekti

250,00 KM

 
i)
Projektna privredna društva - 400,00 KM

j)
Privredna društva za prikazivanje filmova - 100,00 KM

k)
Privredna društva iz oblasti rezane građe (pilane) - 500,00 KM

l)
Privredna društva iz oblasti igara na sreću (kladionice, lutrija, poker aparati i sl.) - 2.000,00 KM

lj)
Ostala nepomenuta privredna društva

mala privredna društva (do 10 zaposlenih radnika)

   100,00 KM

srednja privredna društva (od 10-50 zaposlenih radnika)

200,00 KM

velika privredna društva (preko 50 zaposlenih radnika)

300,00 KM

 

2. Banke i osiguravajuće organizacije

a)
Osnovne banke, glavne filijale i osiguravajuće organizacije - 3.000,00 KM

b)
Poslovne jedinice banaka i osiguravajućih organizacija (ekspoziture, filijale), mikrokreditne organizacije - 2.000,00 KM

v)
Ostale jedinice banaka i osiguravajuće organizacije (istureni šalteri, povjereništva i sl.) - 1.000,00 KM


3. Mediji

a)
Televizijske stanice - 600,00 KM

b)
Radio stanice - 300,00 KM

v)
Izdavanje gramofonskih ploča, kompakt diskova, traka sa muzičkim i drugim zapisima - 400,00 KM

g)
Novinsko-izdavačka delatnost - 100,00 KM

d)
Ostala izdavačka delatnost - 50,00 KM


Samostalne radnje-djelatnosti koje fizička lica obavljaju u svojstvu samostalnog zanimanja:


4. Ugostiteljski objekti

noćni barovi, barovi, disko barovi i disko klubovi (diskoteke)

3.500,00 KM

hoteli, moteli

1.000,00 KM

restorani

300,00 KM

apartmani, pansioni, prenoćišta, odmarališta, sobe za iznajmljivanje

300,00 KM

kafe barovi, bifei, gostionoice, snek barovi

150,00 KM

pokretni ugostiteljski objekti

150,00 KM

ćevabdžinice, buregdžinice, aščinice

150,00 KM

Kafeterije, picerije, pečenjare, objekti brze hrane, zdravljaci,
poslastičarnice, pekoteke i ostali nepomenuti ugostiteljski objekti

250,00 KM

  
5. Trgovinske radnje

samoposluge, mini marketi

300,00 KM

prodavnice, butici, kiosci

100,00 KM


6. Ostale djelatnosti

zlatarska djelatnost 

450,00 KM

turističke usluge

100.00 KM

kamenoresci

400,00 KM

izrada krznenih odjevnih predmeta

400,00 KM

proizvodnja bezalkoholnih pića

1.000,00 KM

ljekarske i stomatološke ordinacije

500,00 KM

Apoteke – zdravstvene

600,00 KM

Apoteke – veterinarske 

350,00 KM

Apoteke – poljoprivredne

300,00 KM

Apoteke – biljne

500,00 KM

Advokatske kancelarije

400,00 KM

Agencije za promet nekretnina

600,00 KM

Notari

400,00 KM

Auto-škole

90,00 KM

Frizeri, hemijske čistionice

100,00 KM

Kozmetičari

150,00 KM

Automehaničari, autolimari, elektromehaničari i stolari

50,00 KM

Pržionice kafe

200,00 KM

Zanatske djelatnosti u oblasti građevinarstva (zidari, tesari,
limari, bravari, parketari, moleri, vodoinstalateri, elektroinstalateri i sl.)

50,00 KM

Izrada betonske galanterije, predmeta od gume i plastike

150,00 KM

Krojači, proizvodnja trikotaže i dečijih igračaka

50,00 KM

Knjigovodstvene usluge

200,00 KM

Prevoznici lica i stvari (autoprevoznici, taksi i autobuski prevoz)

100,00 KM

Obućari i sajdžije

50,00 KM

Autopraonice

100,00 KM

Proizvodnja tjestenina

50,00 KM

Pekarske radnje

100,00 KM

Mesarske radnje i ribarnice

150,00 KM

Mlinovi

600,00 KM

Pilane

300,00 KM

Saloni zabavnih igara

200,00 KM

Ostale nepomenute djelatnosti kojima se porez utvrđuje prema vođenju knjiga

100,00 KM

Ostale djelatnosti kojima se porez utvrđuje u godišnjem paušalnom iznosu

100,00 KM


NAPOMENA:

Za svaku izdvojenu poslovnu jedinicu, poslovnu prostoriju, prodavnicu ili neki drugi izdvojeni organizacioni dio preduzeća, radnje ili drugih pravnih lica, plaća se taksa u visini 50% od utvrđenog iznosa za određenu djelatnost, osim u slučajevim a koji su tarifnim brojem drugačije regulisani.

Privredni subjekti koji su locirani izvan područja grada Bijeljina plaćaju komunalnu taksu umanjenu za 30% od osnovice.


Pitajte Načelnika?