Get Adobe Flash player

Grb i zastava grada Bijeljina

Grb i zastava grada Bijeljina usvojeni su 2. februara 1994. i za kratko vrijeme postali opšteprihvaćeni kao duhovno vlasništvo stanovnika Grada. Simboli grada Bijeljina u potpunosti se oslanjaju na tradiciju evropske heraldike i utemeljeni su na najtrajnijim vrijednostima i simbolima ovog kraja pa se stiče utisak njihovog vijekovnog sveopšteg prihvatanja.

Grb i zastavu grada Bijeljina izradilo je Srpsko društvo za heraldiku, genealogiju, veksikologiju i faleristiku „Beli orao“ koje je jedna od najprestižnijih ustanova ove vrste u Evropi.

Grb grada Bijeljina je predstavljen u tri nivoa: veliki, srednji i mali grb.
 

Veliki grb
Grada Bijeljina
Srednji grb
Grada Bijeljina
Mali grb
Grada Bijeljina


Opis (blazon) grba glasi:

Na plavom štitu, blago zašiljenom, između dva srebrna goluba crvenih nogu u kantonima (naspramnim poljima), uzajamno suočena i podignutih i približenih krila, srebrna silueta krstom nadvišene kupole nad tamburom Manastira Tavne koja se uzdiže iz srebrne stope štita u kojoj se povišena crvena greda oslanja na isti takav stub. Štit je nadvišen zlatnom bedemskom krunom sa četiri vidljiva merlona (uzvišena stupca), koji simbolišu Grad sa preko 100.000 stanovnika. U centralni dio krune ugrađen je centralni rizalit (istaknuto pročelje) glavne fasade Skupštine grada Bijeljina, takođe od zlata.

Držači štita su: desno – Filip Višnjić, u narodnom odijelu, u prirodnim bojama, koji desnom rukom na grudima pridržava gusle; lijevo – Knez Ivo od Semberije u onovremenoj odjeći, u prirodnim bojama, koji lijevom rukom na grudima pridržava vreću sa novcem. Uz Filipa Višnjića je koplje zastave Republike Srpske, opervažene zlatnim resama, a uz Kneza Ivu od Semberije isto takvo koplje sa koga se vije zlatnim resama opervažena zastava Bijeljine. Oba koplja imaju zlatne ferule (nosače) i zlatnu figuru goluba sa štita na vrhu.

Postament (osnova) je travom obrasla ravnica, dok su uz sam štit postavljeni zlatni klas pšenice desno i zlatni klip kukuruza lijevo. U dnu je bijela traka ispisana slovima BIJELjINA.

Na nivou srednjeg grba štit je identičan prethodnom opisu, nadvišen bedemskom krunom, uz koga se pri stopi nalaze zlatni klas pšenice i zlatni klip kukuruza, kao i traka ispisana slovima BIJELjINA.

Mali grb predstavlja samo štit sa opisanom heraldičkom kompozicijom.
 

Zastava Grada Bijeljina

 

Zastava grada i grada Bijeljina je kvadratnog oblika i sadrži kompoziciju sa štita grba (koju čine kupola Manastira Tavna, sa dva heraldički postavljena bijela goluba), ali se u stopi, umjesto grede oslonjene na stub nalaze dvije talasaste crvene grede (simboli rijeka Drine i Save).

 

PRAVILA ZA UPOTREBU GRBA I ZASTAVE GRADA BIJELjINE

Grb i zastava se ne mogu upotrebljavati kao robni ili ulužni žig, uzorak ili model, niti kao drugi znak za obilježavanje roba ili usluga.

Grb i zastava ne mogu se upotrebljavati ako su oštećeni ili su svojim izgledom nepodobni za upotrebu. Grb i zastava se mogu samo izuzetno upotrijebiti kao sastavni dio drugih amblema, odnosno znakova ili se na zastavi mogu upisati odrđeni datum ili riječi.

Upotreba grba ili zastave u umjetničkom stvaralaštvu i u vaspitno-nastavne svrhe je slobodna, pod uslovom da se ne protivi javnom poretku, društvenim i moralnim normama, heraldičkoj praksi i tradiciji i da ne ruši ugled i značaj grada Bijeljine.

Etalon grba i zastave čuvaju se u Stručnoj službi Skupštine grada Bijeljine. Kopija etalona deponovana je u arhivi Srpskog društva za heraldiku, genealogiju, veksikologiju i faleristiku „Beli orao“.

Grb i zastavu bez posebne dozvole mogu da koriste Skupština Grada, Gradonačelnik i njegov zamjenik, predsjednik i potpredsjednik Skupštine Grada, odjeljenja i službe Administrativne službe Grada, a gradske upravne organizacije, javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač Grad na način i po postupku utvrđenim Odlukom o upotrebi grba i zastave grada Bijeljine. Pravna lica i funkcioneri navedeni u prethodnoj rečnici mogu se grbom i zastavom koristiti samo u funkciji predstavljanja Grada i njenih organa i službi.

Skupština Grada obrazuje Heraldičku komisiju od najmanje tri člana koja ima za zadatak da utvrdi etalon grba i zastave i njegovu usklađenost sa usvojenim blazonom i da ocjenjuje umjetničko rješenje i prihvatljivost konkretnih oblika upotrebe grba i zastave.

Veliki grb grada Bijeljina je u zvaničnoj upotrebi kao oznaka i simbol grada Bijeljine na zgradi Skupštine Grada, u službenim prostorijama Gradonačelnika i njegovog zamjenika, predsjednika i potpredsjednika Skupštine, kao i u posebno svečanim prilikama kada se ističe značaj i tradicija Grada.

Srednji grb grada Bijeljine je u službenoj upotrebi kao oznaka i simbol organa uprave grada Bijeljine za obilježavanje službenih prostorija i kao oznaka na aktima ovih organa.

Mali grb grada Bijeljine je u upotrebi za javna preduzeća, ustanove i druge organizacije čiji je osnivač Grad, kao i u  široj upotrebi. Mali grb je vlasništvo svih građana grada Bijeljine, ali ga mogu koristiti samo u skladu sa propisima.

Grb, na bilo kom nivou (veliki, mali, srednji), se može koristiti samo u skladu sa heraldičkom, veksikološkom i sfragističkom praksom.

Grb se, po pravilu, prikazuje u propisanim emajlima i bojama. Grb se može prikazivati i u crno-bijeloj transkripciji, standardnim heraldičkim metodom, pod uslovom da je prikaz u skladu sa heraldičkim i veksikološkim načelima.

Grb se, po pravilu, ističe na prilaznim putevima na granicama područja Grada. Srednji grb se može isticati i na tablama sa nazivima ulica na teritoriji grada Bijeljine.

Zastava grada Bijeljine se ističe:

  • na zgradi Skupštine Grada i na objektima drugih gradskih organa,
  • u službenim prostorijama Gradonačelnika i njegovog zamjenika, predsjednika, potpredsjednika i sekretara Skupštine Grada, starješina gradskih organa uprave, gradskih upravnih irganizacija i stručnih službi,
  • prilikom proslava, svečanosti i drugih masovnih političkih, kulturnih, sportskih i službenih manifestacija koje su od značaja za grad Bijeljinu,
  • prilikom međuopštinskih susreta, takmičenja i drugih skupova (političkih, kulturnih, naučnih, sportskih i sl.) na kojima Grad učestvuje ili je predstavljen, u skladu sa pravilima i praksom održavanja takvih skupova i
  • drugim slučajevima, ako upotreba zastave nije u suprotnosti sa odredbama Odluke o upotrebi grba i zastave grada Bijeljine.

Zastava Grada se obavezno ističe u dane gradskih praznika na zgradama gradskih organa uprave, kao i u svim slučajevima kada se posebnim propisima predviđa i propisuje isticanje državne zastave.

U dane žalosti zastava se ističe na pola koplja.

Grad može imati i naročitu, unikatnu zastavu koja se čuva u Skupštini Grada. Ova zastava se koristi u enterijeru i može biti izrađena naposebno dekorativan način i ukrašena zlatnim resama po slobodnim rubovima. Unikatna zastava simboliše sam Grad i koristi se u najsvečanijim prilikama, samo u prisustvu Gradonačelnika i njegovog zamjenika, predsjednika ili potpredsjednika Skupštine Grada ili lica koja ih u toj funkciji zastupaju. Unikatna zastava se može koristiti van prostorija samo na prijedlog Heraldičke komisije i uz pismeno odobrenje Gradonačelnika ili predsjednika Skupštine Grada.
 

NADLEŽNOST:

Zahtjev za odobrenje upotrebe grba i zastave pravna lica čije je sjedište na području grada Bijeljine podnose Gradonačelniku Bijeljine. Uz zahtjev se prilaže dokumentacija sa opisom i namjenom korištenja za koju se traži odobrenje.

Rješenje o odobrenju za upotrebu grba i zastave donosi Gradonačelnik, na prijedlog Heraldičke komisije. U ovom rješenju se utvrđuju uslovi, namjena i rok pod kojim je odobreno korištenje grba ili zastave. Gradonačelnik, po pribavljenom mišljenju Heraldičk ekomisije može ukinuti naprijed navedeno rješenje ako se korinik ne pridržava uslova utvrđenih rješenjem ili ako svojim korištenjem grba ili zastave, svojim poslovanjem ili ponašanjem u javnosti krši ugled i značaj Grada, odnosno grba ili zastave.

Ukoliko se odobri upotreba grba ili zastave u komercijalne ili marketniške svrhe, međusobni odnosi i naknade Gradu se regulišu posebnim ugovorom.

Za upotrebu grba ili zastave protivno odredbama Statuta grada Bijeljine i Odluke o upotrebi grba i zastave grada Bijeljine ili bez odobrenja nadležnog organa predviđene su novčane kazne i zaštitne mjere oduzimanja predmeta kojim je izvršen prekršaj.

Bliže kriterijume, odnosno uputstva, za korištenje grba i zastave donosi Gradonačelnik, na osnovu prijedloga Heraldičke komisije.

ZA SVA BLIŽA OBAVEŠTENjA O NAČINU UPOTREBA GRBA I ZASTAVE GRADA BIJELjINE POTREBNO JE OBRATITI SE HERALDIČKOJ KOMISIJI GRADA BIJELjINE, PRI SKUPŠTINI GRADA.


Pitajte Načelnika?