Get Adobe Flash player

JP ”Vode”


 
 

JAVNO PREDUZEĆE "VODE" BIJELjINA
Ulica Miloša Crnjanskog 16
76 300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 226 830
JIB: 4400425550007
Matični broj: 1126156

 

Osnovna djelatnost: Izgradnja hidrograđevinskih objekata - 42.91. U okviru osnovne djelatnosti JP „Vode“ obavlja poslove izgradnje i održavanje hidromelioracionog sistema na području Grada Bijeljina i razrješava drugu vodoprivrednu problematiku.

JP „Vode“ Bijeljina je osnovano 1998. godine i pravni je sljedbenik Opštinskog vodoprivrednog fonda osnovanog 1991. godine.

JP „Vode“ održava vodoprivredne objekte koji su u funkciji odbrane od poplava „unutrašnjih voda“ na teritoriji Grada Bijeljina, uključujući cjelokupan hidromelioracioni sistem sa kanalskom mrežom i objektima, kao i pratećom putnom mrežom. Ovo održavanje podrazumijeva redovno košenje bankina kanala dva puta godišnje, investiciono održavanje (sječa drveća, šiblja i drugog rastinja, čišćenje od smeća), šljunčanje i grederisanje puteva uz kanale, izmuljivanje kanala, održavanje mostova i propusta na cijelom HM sistemu, kao i sve hitne radove za potrebe svih mjesnih zajednica na području Grada Bijeljina.
Sve aktivnosti JP „Vode“ finansiraju se iz budžeta Grada Bijeljina.

Ukupnu strukturu objekata hidromelioracionog sistema o kojem brigu vodi JP „Vode“ Bijeljina čine:

OBJEKAT DUŽINA POVRŠINA
primarni kanali 34.848 m 613.329
sekundarni kanali 86.997 m 1.033.055
tercijalni kanali 267.436 m 2.529.517
tvrdi putevi 68.441 m  
meki putevi 823.893 m  


Ukupna dužina kanala iznosi: 389.281 metara i ima površinu od 4.175.901 , a ukupna dužina puteva uz kanale iznosi 892.334 m.

Održavanje republičkih vodoprivrednih objekata koji su u funkciji odbrane od  poplava od „spoljnih voda“ (odnosno, rijeka Save i Drine) vrši Republička direkcija za vode, koja je zadužena za odbrambene nasipe sa crpnim stanicama, obodne kanale „Glavni obodni kanal“ (GOK), „Majevički obodni kanal“ (MOK) i „Selište“, kanale u sistemu „Drina-Glogovac“, „Glogovac“ i „Dašnica“, kao i ustavne građevine u Janji na kanalu „Drina-Glogovac“, „Batar –Johovac“, „Johovac“.


Pitajte Načelnika?