Get Adobe Flash player

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije

Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76300 Bijeljina


Šef Odsjeka
v.d. Bojan Đokić

Telefon: 055 233 169
bojandjokic055@yahoo.com

 

Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije  obavljaju se sledeći poslovi:

 • praćenje realizacije Strategije razvoja Grada i drugih strateških planova i programa posebno u dijelu koordinacije aktivnosti, prikupljanja, praćenja i analize podataka po svim segmentima razvoja, života i rada u Gradu,
 • obavještavanja građana, udruženja i privrednih subjekata o realizaciji strateških ciljeva i strateških planova i projekata,
 • obavljanje poslova jedinice za lokalni ekonomski razvoj Grada,
 • integrisanje projektnih ideja Agrarnog fonda, Agencije za mala i srednja preduzeća, Turističke organizacije Grada, javnih preduzeća i ustanova i drugih institucija u svrhu ekonomskog i društvenog razvoja Grada,
 • podnošenje inicijativa organima Grada za izradu i realizaciju projekata iz domena lokalnog ekonomskog i društvenog razvoja,
 • identifikacija projekata, stručna razrada i uspostavljanje elektronske baze podataka, pružanja stručne i tehničke podrške, pripreme, kandidovanja i praćenja realizacije projekata od značaja za privredni, društveni i kulturni razvoj Grada,
 • poslovi vezani za projekte evropskih integracija,
 • analiza regulative EU u vezi sa funkcionisanjem lokalnih zajednica,
 • uspostava komunikacije sa predstavnicima međunarodnih agencija, vladinih i nevladinih organizacija i drugih međunarodnih subjekata sa sjedištem u BiH i regionu,
 • priprema i kandidovanje projekata u sklopu predpristupnih fondova EU (IPA) i drugi fondovi
 • prikupljanje podataka, izrada registra, izrada planova i procedura vezanih za energetsku efikasnost, aktivnosti na sprovođenju energetskih pregleda i povećanja energetske efikasnosti potrošnje energije, aktivnosti na uspostavi sistema praćenja potrošnje energije putem softverske platforme, sprovođenje projekata, odnosno konkretnih mjera povećanja energetske efikasnosti u zgradama i ostaloj infrastrukturi u vlasništvu Grada, te promovisanje energetske efikasnosti i podsticanje projekata energetske efikasnosti
 • obavljanje drugih poslova iz djelokruga rada po nalogu Gradonačelnika.