Get Adobe Flash player

Služba za internu reviziju

Adresa: 
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76300 BijeljinaRukovodilac Službe
Nada Đurić, dipl. ekonomista

Telefon: 055 233 165
E-mail: nada.djuric@sobijeljina.org

 

U Službi za internu reviziju obavljaju se sledeći poslovi:

  • operativno planiranje, organizovanje i izvršenje zadataka interne revizije, u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru Republike Srpske i standardima interne revizije
  • sistematičan pregled i ocjena upravljanja rizicima kod budžetskih korisnika Grada
  • ocjenjivanje djelotvornosti sistema internih kontrola, adekvatnosti i efikasnosti sistema finansijskog upravljanja; davanje prijedloga za njihovo poboljšanje
  • obavljanje savjetodavnih poslova iniciranih od strane Gradonačelnika.