Get Adobe Flash player

Odsjek za održavanje, upravljanje i zaštitu objekata i opreme

Adresa: 
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76300 Bijeljina

 

Šef Odsjeka
Božić Obren, hotelijer

Telefon: 055 233 278

 

U Odsjeku za održavanje, upravljanje i zaštitu objekata i opreme obavljaju se sledeći poslovi:

 • koordinacija rada sa drugim odjeljenjima u Administrativnoj službi grada Bijeljine
 • priprema i obrada materijala za potrebe Gradonačelnika i Skupštinu Grada
 • poslovi na telefonskoj centrali, zajednički poslovi koji se odnose na investiciono i tekuće održavanje objekata, opreme i uređaja u Administrativnoj službi Grada i mjesnim kancelarijama
 • fizičko i tehničko obezbjeđenje objekata
 • protivpožarna zaštita i zaštita na radu
 • evidencija ulaska i izlaska radnika Administrativne službe Grada
 • kontrolisanje unošenja i iznošenja materijala, opreme i drugih sredstava
 • kontrolisanje održavanja kućnog reda u prostorijama Administrativne službe
 • održavanje čistoće i higijene u službenim prostorijama
 • priprema i serviranje hrane, toplih i hladnih napitaka, u restoranu za zaposlene, kao i druge korisnike
 • planiranje i organizovanje poslova na korištenju, održavanju i registraciji  motornih vozila Administrativne službe, uređivanje i održavanje garaža i parking prostora
 • izrada normativa i kontrola potrošnje goriva i maziva, kao i planiranje nabavke motornih vozila, rezervnih dijelova, goriva, maziva i sredstava rada za potrebe voznog parka
 • poslovi prevoza lica i stvari za potrebe Administrativne službe Grada
 • odobravanje korištenja službenih vozila radnicima Administrativne službe Grada i ostalim korisnicima
 • vođenje evidencije izdatih putnih naloga u Administrativnoj službi Grada
 • vođenje evidencije o prisustvu radnika na poslu
 • izrada programa rada i izvještaja o radu Odsjeka, izrada analiza, informacija i  izvještaja iz djelokruga rada Odsjeka
 • obavljanje i drugih poslova po nalogu Gradonačelnika i šefa Službe zajedničkih poslova.