Get Adobe Flash player

Služba za omladinu, sport i fizičku kulturu


Adresa: 
Trg kralja Petra I  Karađorđevića 1
76300 Bijeljina

 
Šef Službe
mr Boro Đokić

Telefon: 055 233 167
E-mail: boro.djokic@sobijeljina.org
 

U Službi za omladinu, sport i fizičku kulturu obavljaju se sledeći poslovi:

 • izrada analiza, informacija i izvještaja iz oblasti sporta i fizičke kulture i omladinske politike
 • saradnja sa ustanovama, klubovima i drugim organizacijama iz oblasti sporta, fizičke kulture i omladinskog organizovanja
 • uspostava i ažuriranje baze podataka iz djelokruga rada
 • vođenje registra organizacija mladih na području Grada
 • učešće u izradi normativnih i drugih akata koje donosi Skupština Grada i Gradonačelnik iz oblasti omladinskog organizovanja, sporta i fizičke kulture
 • učešće u izradi nacrta opštih, pojedinačnih i drugih akata iz djelokruga rada Odsjeka i Odjeljenja
 • primjena i praćenje propisa i drugih akata iz djelokruga rada
 • učešće u pripremi izrade  budžeta Grada, u okviru djelokruga rada
 • izrada izvještaja o radu i realizaciji zaključaka Skupštine Grada
 • učešće u izradi Programa rada Skupštine Grada, gradonačelnika i Programa rada Odjeljenja
 • izrada operativnih planova  i programa iz djelokruga rada
 • obavljanje i drugih poslova po nalogu gradonačelnika, načelnika Odjeljenja i šefa Odsjeka, kao i drugih poslova koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada.