Get Adobe Flash player

Odsjek za budžet

Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76300 BijeljinaŠef Odsjeka
Nada Spasojević Marković, ekonomista

Telefon: 055 202 023
E-mail: nada.spasojevic@sobijeljina.org

 


 

U Odsjeku za budžet obavljaju se sledeći poslovi:

 • sprovođenje  procesa pripreme i izrade budžeta u skladu sa budžetskim kalendarom
 • davanje instrukcija i uputstava budžetskim korisnicima za izradu budžetskih zahtjeva
 • priprema i izrada nacrta bilansa budžeta za narednu fiskalnu godinu, uključujući  nacrte odluke o budžetu i odluke o izvršenju budžeta
 • organizovanje javnih rasprava i razmatranje primjedbi/prijedloga budžetskih korisnika
 • analiza i prađenje izvršenja budžeta po nosiocima i korisnicima sredstava, pokretanje inicijative za izradu rebalansa budžeta i izrada nacrta rebalansa budžeta za narednu fiskalnu godinu, uključujući potrebna akta
 • davanje preporuka budžetskim korisnicima za izradu prijedloga kvartalnih i mjesečnih finansijskih planova
 • saradnja sa Odsjekom za finansije i računovodstvo i Službom za trezor i izvještavanje u cilju dobijanja podataka i informacija neophodnih u procesu budžetiranja
 • izrada i razvoj mjesečnih i kvartalnih planova budžetskih korisnika
 • davanje saglasnosti na prijedlog rješenja o realokaciji planiranih sredstava između budžetskih korisnika/potrošačkih jedinica
 • izrada svih izvještaja o ostvarenim prihodima, usaglašavanje evidencije o javnim prihodima sa bankama i nadležnim poreskim organima, rješavanje reklamacije banaka i poreskih obveznika u vezi sa naplatom prihoda Grada
 • permanentno analiziranje naplate javnih prihoda, u saradnji sa drugim organizacionim dijelovima ASO i predlaganje rješenja za naplatu istih
 • izvještavanje načelnika Odjeljenja o zahtjevima budžetskih korisnika
 • izrada izvještaja za Skupštinu Grada, gradonačelnika, načelnika odjeljenja, Ministarstvo finansija, Poresku upravu i druge korisnike podataka po potrebi
 • saradnja sa drugim odjeljenjima i odsjecima u Administrativnoj službi i razmjena podataka iz djelokruga rada Odsjeka
 • evidencija o kreditnom zaduženju Grada
 • pribavljanje potrebnih saglasnosti za zaduživanje i izrada izvještaja o zaduženju za nadležne organe i institucije
 • prikupljanje i sistematizovanje podataka o ugovorima i realizovanim kreditima, garancijama, i dostavljanje Ministarstvu finansija izvještaja o otplatama kredita
 • planiranje sredstava za otplatu duga po kreditnim zaduženjima
 • pokretanje naloga za nabavke iz djelokruga Odjeljenja
 • izrada novih i dopuna postojećih internih kontrolnih postupaka i procedura u Odsjeku
 • unapređenje sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001-2000, iz djelokruga rada Odsjeka
 • izrada procedura iz djelokruga Odsjeka i praćenje njihove implementacije
 • sprovođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara i mjera u vezi sa korištenjem i čuvanjem imovine u Odsjeku
 • drugi poslovi po nalogu gradonačelnika i načelnika Odjeljenja.


Pitajte Načelnika?