Get Adobe Flash player

Odsjek za saobraćaj i komunalnu infrastrukturu

Adresa: 
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76300 BijeljinaŠef Odsjeka
dipl. inž. saobraćaja Tomica Stojanović

Telefon: 055 233 176
E-mail: tomica.stojanovic@sobijeljina.org

 

U Odsjeku za saobraćaj i komunalnu infrastrukturu obavljaju se sledeći poslovi:

 • pružanje strankama potrebnih informacija i davanje uputstava o načinu ostvarivanja njihovih prava vezanih za poslove Odsjeka
 • uručivanje rješenja, zaključaka i drugog podnosiocima zahtjeva
 • primanje žalbi, kompletiranje dokumentacije i slanje predmeta drugostepenom organu na  razmatranje
 • izdavanje dozvola za vanredni prevoz
 • izdavanje odobrenja građanima koji vrše prevoz za vlastite potrebe
 • izdavanje uvjerenja o prestanku obavljanja prevoza
 • rješavanje po zahtjevu za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje javnog prevoza lica - licence "B"
 • izdavanje saglasnosti za priključenje prilaznog puta na lokalni put, nekategorisani i ulice u naselju
 • izdavanje saglasnosti za postavljanje natpisa pored lokalnih i nekategorisanih puteva
 • izdavanje saglasnosti za postavljanje instalacija, vezano za gradske saobraćajnice, lokalne i  nekategorisane puteve i putni pojas
 • izdavanje saglasnosti za postavljanje objekata i postrojenja u putni i zaštitni pojas  lokalnih i nekategorisanih puteva
 • staranje o primjeni propisa koji se odnose na lokalne i nekategorisane puteve i ulice u  naseljima
 • rad na praćenju nadzora i pregledanje radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju  puteva i objekata na putevima
 • praćenje radova na otklanjanju nedostataka na putevima koji ugrožavaju bezbjednost  saobraćaja i stabilnost objekata
 • izrada godišnjih i srednjoročnih programa izgradnje, modernizacije i održavanja puteva i objekata na putevima
 • obavljanje stručno-operativnih poslova u vezi sa realizacijom programa izgradnje i održavanja puteva i objekata na putevima
 • predlaganje prekategorizacije puteva u skladu sa Zakonom
 • realizovanje poslova koji se odnose na održavanje lokalnih puteva
 • pružanje stručne pomoći mjesnim zajednicama kod izgradnje, modernizacije i održavanja nekategorisanih puteva i objekata na tim putevima
 • izrada izvještaja i informacija vezanih za oblast lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naseljenim mjestima
 • predlaganje finansijskog plana održavanja, rekonstrukcije i izgradnje putne mreže na  području Grada
 • vođenje evidencije o tehničkim podacima i stanju gradskih saobraćajnica, lokalnih i nekategorisanih puteva
 • planiranje, organizovanje i nadziranje rada zimske službe
 • vođenje evidencije o tehničkim podacima i stanju gradskih saobraćajnica, lokalnih i nekategorisanih puteva
 • rad na prijedlogu i praćenju saobraćajno-urbanističke i razvojne aktivnosti
 • učestvovanje u projektovanju tipskih rješenja, elemenata saobraćajne infrastrukture
 • vršenje poslova praćenja i planiranja aktivnosti u unapređenju režima saobraćaja
 • rad na poboljšanju uslova, režima i bezbjednosti saobraćaja prema postojećoj  informacionoj bazi o saobraćaju i transportu
 • praćenje aktivnosti koje su vezane za tehnička rješenja regulisanja saobraćaja
 • rad na poslovima kontrole i realizacije mjesečnih i godišnjih planova održavanja  javne rasvjete
 • rad na poslovima kontrole mjesečne potrošnje električne energije javne rasvjete
 • praćenje rada preduzeća koje obavlja poslove održavanja javne rasvjete i semaforske  signalizacije
 • praćenje stanja funkcionisanja javne rasvjete i semafora
 • vođenje katastra izgrađene instalacije javne rasvjete
 • rad na izradi gradskih odluka i drugih akata proisteklih iz Zakona o putevima i  Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju i staranje o njihovoj primjeni
 • drugi poslovi po nalogu gradonačelnika i načelnika Odjeljenja.