Get Adobe Flash player

Kodeks ponašanja izabranih predstavnika - odbornika u Skupštini opštine Bijeljina

Na osnovu člana 12. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS", broj: 35/99, 20/01 i 51/01), člana 11. Statuta opštine Bijeljina ("Službeni glasnik opštine Bijeljina", broj: 3/00) i člana 159. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Bijeljina ("Službeni glasnik opštine Bijeljina", broj: 3/00 i 4/03), odbornici Skupštine opštine Bijeljina na svom zasijedanju održanom 04. avgusta 2004. godine usvojili su

 

 

K O D E K S

PONAŠANjA IZABRANIH PREDSTAVNIKA - ODBORNIKA

U SKUPŠTINI OPŠTINE BIJELjINA

 

 

 

 

1.  U V O D

Član 1. 

            1. Odbornici Skupštine opštine Bijeljina kao neposredno izabrani predstavnici svih građana u opštini Bijeljina uzajamno se obavezuju na poštovanje ovog Kodeksa, a sve u cilju opravdanja i jačanja javnog povjerenja, ličnog i političkog integriteta i autoriteta koji pripada Skupštini opštine Bijeljina i njima kao njenom sastavnom dijelu, obavještenja javnosti o tome kakvo ponašanje može da očekuje od izabranih predstavnika - odbornika te pomoći u rješavanju njihovih eventualnih etičkih dilema.

            2. Ovim Kodeksom izabrani predstavnici - odbornici u Skupštini opštine Bijeljina žele da promovišu etičke principe i standarde svog ponašanja kojih će se pridržavati kako bi u domenu svog djelovanja mandat ostvarili u najboljem interesu svih građana u opštini.

 

2. PODRUČJE PRIMJENE

Član 2. 

            1. Ovaj Kodeks se odnosi na odbornike Skupštine opštine Bijeljina kao izabrane predstavnike građana, na neposrednim i tajnim izborima.

            2. Principi ponašanja ustanovljeni ovim Kodeksom će se primjenjivati i u izbornoj kampanji.

 

 3.PRINCIPI PONAŠANjA

Član 3. 

            Usvajanjem ovog Kodeksa izabrani predstavnici - odbornici preuzimaju obavezu da će, u cilju obavljanja svojih dužnosti u Skupštini opštine Bijeljina i prema javnosti u cjelini, pridržavati se principa prioriteta zakona i opšteg interesa, integriteta, nesebičnosti, zabrane mita i korupcije, otvorenosti, poštenja i odgovornosti, izbjegavanja sukoba interesa, pravilnog upravljanja resursima, obaveze profesionalnog usavršavanja, izbjegavanja kumulacije pozicija,  uzajamnog poštovanja i uvažavanja.                                           

 

3.1. Prioritet zakona i opšteg interesa

Član 4.

            1. U svom cjelokupnom djelovanju izabrani predstavnici - odbornici uvijek će poštovati prioritet zakona i opšteg interesa i svoje aktivnosti će usmjeriti  i djelovati u ostvarivanju javnog interesa.

          2. Izabrani predstavnici - odbornici će u svom djelovanju uvijek imati na umu da su izabrani predstavnici svih građana u opštini Bijeljina, a ne nekog njihovog dijela. 

          3. U svom djelovanju uvijek će svoje odluke i akcije podešavati isključivo u okviru propisa i po procedurama koje su predviđene propisima.

          4. Nijednu svoju odluku neće donijeti niti će glasati, niti prećutati da javno iznesu svoj stav ukoliko im je poznato da određeni akt koji treba da se donese nije u skladu sa propisima ili da nije poštovana procedura njegovog donošenja.

 

 3. 2. Integritet

Član 5. 

            U svom djelovanju izabrani predstavnici - odbornici će, prema svojim znanjima i sposobnostima, uvijek samostalno donositi svoje odluke za koje su odgovorni, uvijek imajući u vidu najbolji interes svih građana i neće preuzimati finansijske ili druge obaveze prema pojedincima i organizacijama koje bi za uzvrat tražile da vrše uticaj na njih u obavljanju njihovih javnih funkcija.

 

 3.3. Nesebičnost

                                                                                       Član 6.

          Poštujući pravilo da mandat pripada izabranom predstavniku - odborniku a ne političkoj stranci sa čije liste je izabran, izabrani predstavnici - odbornici će postupati u skladu sa opštim interesom koji isključuje rad za finansijsku dobit ili bilo koju drugu direktnu ili indirektnu korist za sebe ili lica iz svog privatnog okruženja.

 

3.4.Zabrana mita i korupcije

                                                                                        Član 7. 

         Izabrani predstavnici - odbornici ni u kom slučaju neće u obavljanju svojih funkcija primati ili davati neku naknadu, obećavati nagradu ili kakvu drugu korist ili na bilo koji drugi način se ponašati što se može okarakterisati kao aktivno ili pasivno podmićivanje po važećem zakonodavstvu, a u vezi sa podržavanjem ili nepodržavanjem određenog predloga akta, a naročito ako su ti stavovi suprotni Ustavu, zakonima, Statutu opštine i drugim propisima.

 

3.5. Otvorenost i odnosi sa medijima

Član 8. 

            1. Izabrani predstavnici - odbornici će u svom djelovanju i u vezi sa  odlukama koje donose uvijek biti otvoreni, blagovremeno obavještavati javnost putem sredstava javnog informisanja i nijednom svojom aktivnošću neće izbjegavati da jasno i javno saopšte svoje stavove i razloge za sopstvene odluke i ponašanja.

            2. Prema zahtjevima medija će pošteno i u potpunosti pružati informacije vezane za obavljanje njihovih dužnosti i neće pružiti nijednu povjerljivu informaciju ili informaciju koja se tiče privatnog života izabranih predstavnika - odbornika ili trećih lica.

 

3.6. Poštenje i odgovornost

                                                                                        Član 9. 

            1. Izabrani predstavnici - odbornici će svoje dužnosti izvršavati pošteno u najširem smislu riječi i za svoje odluke i aktivnosti su odgovorni i sudu javnosti i biće uvijek spremni da se podvrgnu bilo kojoj vrsti kontrole koja odgovara njihovom položaju.

             2. Osjećajući sopstvenu odgovornost izabrani predstavnik - odbornik neće svoju poziciju koristiti za davanje predloga akta ili insistirati na donošenju akta za koji zna, ili je očigledno, da je suprotan propisima.

 

3.7. Izbjegavanje sukoba  interesa
 

Član 10. 

            1. Izabrani predstavnici - odbornici će se u svakom slučaju pridržavati odredaba Zakona o sukobu interesa i drugih zakona koji uređuju nespojivost funkcija izabranog predstavnika sa funkcijom ili položajem u lokalnoj upravi, državnom organu ili preduzećima. U svim slučajevima nastupanja sukoba interesa ili nespojivosti funkcija, izabrani predstavnik - odbornik će u najkraćem roku prijaviti takav slučaj i odstupiti sa pozicije.

           2. Izabrani predstavnik - odbornik će u svakom slučaju tokom rasprave prijaviti slučaj sukoba interesa, ako se razmatra određeni akt koji treba da bude usvojen i po kome bi on, ili njegovi srodnici i prijatelji, ili pravni subjekt u kome ima finansijski ili drugi interes, trebalo da ostvari kakvu korist ili privilegiju i prilikom odlučivanja će se izuzeti od izjašnjavanja.

           3. Izabrani predstavnik - odbornik će se uredno pridržavati zahtjeva za prijavu podataka ili davanje informacija o funkcijama koje zauzima, zanimanju i promjenama u njegovoj imovini.

 

3.8. Upravljanje resursima

Član 11. 

            1. Izabrani predstavnici - odbornici će sa najvećom pažnjom i osjećanjem sopstvene odgovornosti usmjeravati svoje ponašanje i odluke koje se odnose na finansijska sredstva i upravljanje imovinom opštine, isključivo u skladu sa propisima i opštim interesom. Svojim ponašanjem neće dati povoda, niti aktivno ili pasivo učestvovati u pripremanju ili podsticati donošenje nepravilnih odluka koje bi mogle donijeti lične koristi ili ostvarenja nečijeg privatnog interesa sa kojima su povezani finansijskim ili nekim drugim interesom.

            2. Izabrani predstavnici - odbornici će se uzdržavati od svih akcija koje bi trebalo da rezultiraju izborom, imenovanjem ili postavljenjem lica na određene pozicije, a da se pri tome ne sprovode propisi, ne obezbijedi postupak otvorene javne konkurencije, nezavisne provjere i poštovanja principa kvaliteta, profesionalnosti, znanja i sposobnosti.

 

3.9. Obaveza profesionalnog usavršavanja

Član 12. 

            U cilju što uspješnijeg obavljanja sopstvenih dužnosti, izabrani predstavnici - odbornici će kako samostalnim aktivnostima tako i prisustvujući seminarima, savjetovanjima i drugim oblicima edukacija, obogaćivati i usavršavati svoja znanja i sposobnosti.

 

3.10.Izbjegavanje kumulacije pozicija

Član 13. 

            Izabrani predstavnik - odbornik će u potpunosti biti posvećen ispunjavanju dužnosti koje mu pripadaju kao neposredno izabranom predstavniku, a imenovanja na druge pozicije će prihvatati samo u onoj mjeri koja neće umanjivati njegove radne i druge sposobnosti za izvršavanje osnovnih obaveza.

 

 

3.11. Uzajamno poštovanje i uvažavanje

Član 14. 

            1. U međusobnoj komunikaciji i uopšte komunikaciji sa javnošću izabrani predstavnici - odbornici će u svakom slučaju istupati sa uvažavanjem i poštovanjem, njegovati kulturu dijaloga, razgovijetno saopštavati svoje misli i ideje, izbjegavajući korišćenje izraza koji mogu vrijeđati ili omalovažavati druge ličnosti ili grupe, na taj način poštujući jednaka prava svih na uvažavanje njihove ličnosti i uvjerenja.

           2. Poštujući obaveze izabranih predstavnika - odbornika da su dužni prisustvovati sjednicama Skupštine opštine i tijela čiji su članovi, a uvažavajući jedni druge, neće napuštati zasijedanje prije završetka a ni tokom trajanja, a da prije toga ne saopšte javno ili predsjedavajućem razlog povremenog ili potpunog napuštanja zasijedanja. Ako su opravdanim razlogom spriječeni da prisustvuju sastancima ili sjednicama na koje su uredno i blagovremeno pozvani, predsjedavajućem će saopštiti te razloge, a on će Skupštinu, tijelo i forum obavijestiti o razlogu izostanka pozvanog odbornika.

            3. Takođe, izabrani predstavnici - odbornici će nastojati da prisustvuju javnim manifestacijama ili javnim skupovima na koje su uredno i blagovremeno pozvani u svojstvu izabranog predstavnika.

 

4.SVEČANA IZJAVA

Član 15. 

         Izabrani predstavnici - odbornici  prilikom preuzimanja dužnosti daju svečanu izjavu kako je to predviđeno Poslovnikom i potpisaće posebnu izjavu o prihvatanju i obavezi poštovanja ovog Kodeksa.

 

 5.PRAĆENjE PRIMJENE KODEKSA

Član 16. 

            1. Izabrani predstavnici - odbornici će se uzajamno podsjećati i pozivati na obaveznost poštovanja principa ponašanja utvrđenih ovim Kodeksom.

            2. Predsjednik Skupštine opštine će sa najvećom pažnjom pratiti ostvarivanje principa utvrđenih ovim Kodeksom i biće ovlašćen da u svakom momentu upozori na obavezu ponašanja u skladu sa Kodeksom, kao i da preduzme druge mjere u skladu sa Poslovnikom Skupštine opštine.

              3. Izabrani predstavnici - odbornici će svojim aktivnostima podsticati održavanje građanskih panela u prostorijama Skupštine opštine, kao oblika neposrednog učešća građana u lokalnoj samoupravi, a na kojima bi građani iznosili svoja viđenja, između ostalog, i o poštovanju ovog Kodeksa ponašanja.

Član 17. 

            1. Izabrani predstavnik - odbornik biće spreman da u slučaju ustanovljenja povrede neke od odredbi ovog Kodeksa bude podvrgnut kažnjavanju, a po postupku utvrđenog ovim Kodeksom.

            2. Svrha ovog kažnjavanja je javna osuda neprihvatljivog ponašanja suprotnog ovom Kodeksu kao i moralni uticaj na buduće ponašanje izabranog predstavnika - odbornika.

             3. Kazne za povredu neke od odredbi ovog Kodeksa su:

            - ukor,

            - javni ukor sa objavljivanjem izvještaja i odluke,

            - novčana kazna.

            4. Uz kaznu ukora i kaznu javnog ukora sa objavljivanjem izvještaja i odluke može se, kao sporedna kazna, izreći i novčana kazna, u skladu sa ovim Kodeksom.

Član 18. 

            1. Ako se izrekne kazna ukora, kao sporedna kazna može se izreći i novčana kazna u visini od 10% od mjesečne odborničke naknade za period od dva mjeseca.

            2. Ako se izrekne kazna javnog ukora sa objavljivanjem izvještaja i odluke, kao sporedna kazna može se izreći i novčana kazna u visini od 20% od mjesečne odborničke naknade za period od četiri mjeseca.

             3. Novčana kazna, kao glavna kazna, izriče se u visini od 40% od mjesečne odborničke naknade, za period od tri do šest mjeseci. Ako je izrečena novčana kazna kao glavna kazna smatra se da je izrečena, kao sporedna, i kazna javnog ukora sa objavljivanjem izvještaja i odluke.

Član 19. 

            1. U cilju obezbjeđenja primjene ovog Kodeksa, Skupština opštine obrazuje poseban Odbor za Kodeks ponašanja (u daljem tekstu: Odbor).

           2. Odbor prati primjenu Kodeksa, a naročito javno iznesene primjedbe i preporuke (u bilo kom obliku), postupa po pojedinačnim predlozima za utvrđivanje postojanja povrede Kodeksa, podnosi izvještaje Skupštini opštine sa preporukama i ima druga ovlašćenja utvrđena ovim Kodeksom.

            3. Odbor se sastoji od pet članova od kojih su tri iz reda odbornika a dva iz reda uglednih i afirmisanih građana u javnom životu.

            4. Odbor bira predsjednika iz reda svojih članova koji su odbornici.

            5. Na rad Odbora shodno se primjenjuju odredbe Poslovnika Skupštine opštine.

Član 20.

            1. Svaki član javnosti je ovlašćen da podnese prijavu povrede Kodeksa, a u prijavi će obavezno navesti za koje radnje smatra da su povreda Kodeksa i kojim dokazima to potvrđuje.

            2. Odbor razmatra prijavu i ovlašćen je da provede postupak ispitivanja osnovanosti prijave, da provede potpuni dokazni postupak i nakon toga odluči da li postoji povreda neke od odredbi ovog Kodeksa.

            3. Ako Odbor zaključi da nije bilo povrede neke od odredbi ovog Kodeksa, o tome će obavijestiti podnosioca prijave, a Skupštinu opštine će o takvim slučajevima obavještavati najmanje šestomjesečno.

           4. Ako Odbor zaključi da je određeni izabrani predstavnik - odbornik učinio povredu neke od odredbi ovog Kodeksa, Skupštini opštine će podnijeti detaljan izvještaj sa preporukom o izricanju određene kazne/kazni.

            5. Skupština opštine odlučuje o vrsti i visini kazne na osnovu preporuke Odbora, izuzev ako sama priloži dodatne dokaze o nepostojanju povrede Kodeksa ili povrede postupka utvrđenog ovim Kodeksom.

Član 21.

            1. Kazna ukora se izvršava saopštavanjem predsjednika Skupštine opštine o izrečenoj kazni i dostavom primjerka odluke izabranom predstavniku - odborniku prema kome je kazna izrečena.

            2. Kazna javnog ukora sa objavljivanjem izvještaja i odluke se izvršava objavljivanjem izvještaja i odluke Skupštine opštine o izricanju kazne u "Službenom glasniku opštine Bijeljina" i jednom od dnevnih listova.

             3. Novčana kazna se izvršava dostavom odluke Skupštine opštine službi za obračun odborničkih naknada koja će obezbjediti njeno izvršenje umanjenjem odborničke naknade, u skladu sa tom odlukom.

            4. O izrečenim kaznama za povredu ovog Kodeksa vodi se evidencija u Stručnoj službi Skupštine opštine.

 

6. OBJAVLjIVANjE

Član 22.

            1. Svojim aktivnostima izabrani predstavnici - odbornici će obezbijediti promociju ovog Kodeksa u javnosti i medijima.

              2. Ovaj Kodeks će se objaviti u "Semberskim novinama" i kao posebna publikacija.

Član 23.

            Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Bijeljina".

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELjINA              

        

Broj:01.023-7/04 P R E D S J E D N I K
B i j e lj i n a,  SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELjINA
Datum, 04. avgust 2004. godine Dragan Perić, s.r.

                              

                       

         Pitajte Načelnika?