Get Adobe Flash player

Stručna služba Skupštine Grada

Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76300 Bijeljina

 

Sekretar Skupštine Grada
Biljana Despotović, dipl. pravnik

 

Telefon: 055 233 111
Faks: 055 209 755
E-mail:
biljana.despotovic@sobijeljina.org

 

 

 

 

Biljana Despotović je rođena 1977. godine u Tuzli, od 1992. godine živi u Bijeljini.

Osnovnu školu završila je u Tuzli, a Gimnaziju u Bijeljini. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je u aprilu 2003. godine.

Radno iskustvo:

2003-2006. godine zaposlena u Preduzeću za informisanje i marketing „PINK BH COMPANY“na poslovima referenta za pravne i kadrovske poslove

2006-2007. godine vršilac dužnosti direktora Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Bijeljina

Od 2007. godine zaposlena u Administrativnoj službi opštine Bijeljina na poslovima samostalnog stručnog saradnika za upravno-pravne poslove u Odjeljenju za privredu i poljoprivredu (2007-2009. godine) i poslovima samostalnog stručnog saradnika za administrativne poslove u Kabinetu Načelnika opštine Bijeljina (od 2009. godine).

Od 2004. godine, u dva skupštinska mandata, član je skupštinske Komisije za propise i brojnih skupštinskih komisija za izbor direktora, članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova i preduzeća

Od 2004. godine član je Komisije Administrativne službi opštine Bijeljina za prijem načelnika odjeljenja i službenika, koju imenuje Načelnik Opštine, a od 2007. godine član je i mnogobrojnih komisija za sprovođenje javnih nabavki.


 

Sekretar Skupštine: Skupština Grada bira i imenuje sekretara Skupštine Grada na vrijeme trajanja svog mandata, iz reda diplomiranih pravnika sa najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom za rad u administrativnoj službi ili pravosudnim ispitom.

Skupština Grada bira i imenuje sekretara Skupštine Grada nakon sprovedenog postupka javnog oglašavanja, u skladu sa zakonom, većinom glasova od ukupnog broja odbornika, a na vrijeme trajanja mandata Skupštine Grada.

Sekretar Skupštine Grada rukovodi Stručnom službom Skupštine, u saradnji sa predsjednikom Skupštine i gradonačelnikom priprema prijedloge materijala za dnevni red sjednica Skupštine, obezbjeđuje uslove za rad Skupštine Grada, pruža stručnu pomoć predsjedniku Skupštine i obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom i Poslovnikom Skupštine Grada.

Sekretar Skupštine Grada može biti razriješen prije isteka vremena na koje je izabran: na lični zahtjev ili ako poslove ne vrši u skladu sa zakonom i aktima organa Grada.

Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje sekretara Skupštine Grada može podnijeti gradonačelnik, predsjednik Skupštine Grada ili najmanje 1/3 odbornika Skupštine Grada.

 

 

Stručna služba Skupštine Grada obavlja sledeće poslove:

  • stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za potrebe Skupštine Grada i skupštinskih radnih tijela
  • pruža stručnu pomoć odbornicima u vršenju odborničkih prava i dužnosti
  • vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe klubova odbornika, odborničke i poslaničke kancelarije
  • organizacione i druge poslove za održavanje sjednica Skupštine Grada i skupštinskih radnih tijela i
  • druge poslove u skladu sa Statutom Grada i Poslovnikom Skupštine Grada.


Pitajte Načelnika?