Get Adobe Flash player

Statut Grada BijeljinaStatut Grada Bijeljina je osnovni pravni akt Grada Bijeljina sa kojim se usklađuju sve odluke i ostali akti Grada.

Predlog za donošenje, izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti Gradonačelnik Grada, najmanje 1/3 odbornika Skupštine Grada ili 1.500 birača sa područja Grada. Na osnovu obrazloženog predloga ovlašćenog predlagača izjašnjava se Skupština Grada u roku od 30 dana od dana podnošenja predloga, uz prethodno pribavljeno mišljenje Komisije za statutarna pitanja i Gradonačelnika Grada, ako on nije podnosilac predloga za promjenu Statuta.

O predlogu za promjenu Statuta izjašnjava se Skupština Grada i donosi posebnu odluku o pokretanju postupka za promjenu Statuta kojom se utvrđuje obim promjene Statuta i nosilac izrade nacrta akta o promjeni Statuta.

Statut se može mijenjati statutarnim odlukama ili donošenjem novog Statuta.

Inicijativu za promjenu Statuta mogu podnijeti građani putem zborova u mjesnim zajednicama, svaki odbornik u Skupštini Grada ili najmanje 500 birača sa područja Grada. O inicijativi za promjenu Statuta se izjašnjava Gradonačelnik Grada u roku od 30 dana od dana podnošenja ove inicijative i o svom stavu obavještava podnosioce inicijative i Skupštinu Grada. U postupku izjašnjavanja Gradonačelnik Grada pribavlja mišljenje Komisije za statutarna pitanja.

Nacrt akta o promjeni Statuta utvrđuje Skupština Grada na predlog ovlašćenog predlagača. Odlukom o utvrđivanju nacrta akta o promjeni Statuta određuje se organ koji će organizovati i sprovesti javnu raspravu. U zavisnosti od obima promjena Statuta, aktom iz prethodnog stava ovog člana Skupština Grada određuje period trajanja javne rasprave. Postupak za sprovođenje javne rasprave bliže se uređuje Poslovnikom Skupštine Grada.

Izuzetno, Skupština Grada može, na predlog ovlašćenog predlagača, odlučiti o usvajanju izmjene ili dopune Statuta Grada neposredno na osnovu predloga statutarne odluke bez sprovođenja postupka javne rasprave, ako je predložen mali obim promjena ili ako ta promjena predstavlja usklađivanje sa izričitim odredbama zakona.

Statut i njegove promjene usvaja Skupština Grada dvotrećinskom većinom ukupnog broja odbornika.

 

 

            Dokumenti


  Statut grada Bijeljina (324.50 KB)


Pitajte Načelnika?