Get Adobe Flash player

Zamjenik Gradonačelnika Huso Zečkanović

 

Zamjenik Gradonačelnika Bijeljine

Huso Zečkanović
 

Telefon: +387 55 233 104
Faks: +387 55 211 922
E-mail: huso.zeckanovic@sobijeljina.org

 

 

Rođen je 17.06.1951. godine u Janji, u radničkoj porodici Hasana i Šukre Zečkanović.

Osnovnu školu je završio u Janji, srednju Poljoprivredno-tehničku školu je pohađao u Bijeljini, a posle toga je upisao Agroekonomski fakultetu Subotici.

1976. godine imenovan je na mjesto prinudnog upravnika JUR "Mlin" Janja
1978-1988. godine vršio je dužnost direktora RO "Podrinje" OOK Janja
1988-1989. godine bio je kolegijalni član Poslovodnog odbora RO "Agrosemberija" Bijeljina

1990-1992. godine vršio je dužnost direktora Zemljoradničke zadruge "Agrosemberija" Bijeljina
1992-2005. godine živio je u Austriji i radio u preduzeću "Štift" Vorau
2005. godine vratio se u Janju i osnovao ZZ "Zečkanović" Janja
Obavljao je više društveno-političkih funkcija. Bio je predsjednik Saveza organizacija fizičke kulture (SOFK) i potpredsjednik Republičke SOFK BiH.

22.02.2012. izabran je za zamjenika načelnika opštine Bijeljina

Nosilac je više društvenih priznanja u periodu od 1970. do 1992. godine.
Po povratku u Republiku Srpsku, 2008. godine nagrađen je Srebrnom značkom Opštine Bijeljina.
Dobitnik je Zlatne značke Opštine Bijeljina za rezultate postignute u razvoju uslova života i infrastrukture u mjesnoj zajednici Janja i izgradnji boljih međunacionalnih odnosa.
Dobitnik je pohvala i priznanja Civilne zaštite Republike Srpske.

Kao predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Janja dao veliki doprinos u izgradnji infrastrukture, školstva, zdravstva, zaštiti i utvrđivanju obala rijeke Drine, odbrani od poplava na području Janje, izgradnji kanalizacione mreže i u drugim projektima.

Zamjenika Gradonačelnika Huso Zečkanović je oženjen i otac je sina Edisa i kćerke Šejle.

 

Izbor, dužnosti i opoziv

Zamjenika gradonačelnika bira Skupština Grada na predlog Gradonačelnika, po postupku predviđenom za izbor predsjednika Skupštine Grada utvrđenim Statutom Grada i Poslovnikom Skupštine Grada.
Zamjenik gradonačelnika izvršava dužnosti koje mu povjeri gradonačelnik, zamjenjuje gradonačelnika i djeluje u njegovo ime kada je gradonačelnik odsutan ili spriječen u vršenju svojih dužnosti, kao i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Grada.
U slučaju prestanka funkcije gradonačelnika, zamjenik gradonačelnika ima sva ovlašćenja koja pripadaju gradonačelniku u skladu sa Zakonom i Statutom, do izbora novog gradonačelnika.

Funkcija zamjenika gradonačelnika može prestati u slučaju predviđenim Zakonom i Statutom Grada.
Zamjenik gradonačelnika može biti opozvan ako funkciju ne vrši u skladu sa Zakonom ili ne sprovodi odluke organa Grada.
Prijedlog za opoziv zamjenika gradonačelnika  može podnijeti gradonačelnik ili najmanje 1/3 odbornika u Skupštini Grada.
Ako prijedlog za opoziv zamjenika gradonačelnika nije podnio gradonačelnik, u postupku po prijedlogu za opoziv zamjenika gradonačelnika pribavlja se mišljenje gradonačelnika.
Opoziv zamjenika gradonačelnika vrši se po postupku predviđenom za opoziv predsjednika Skupštine Grada.

 Pitajte Načelnika?