Get Adobe Flash player

Izbor, nadležnosti i opoziv Gradonačelnika Bijeljine


Gradonačelnika biraju građani na neposrednim izborima, na period od 4 godine.
Za
gradonačelnika je izabran onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova od broja birača koji su izašli na izbore.

Gradonačelnik je nosilac izvršne vlasti u Gradu.
Gradonačelnik rukovodi Administrativnom službom Grada i odgovoran je za njen rad.

Gradonačelnik zastupa i predstavlja Grad.
Gradonačelnik može putem pisane punomoći ovlastiti drugo lice da zastupa Grad u sudskim, upravnim i drugim postupcima i dati ovlašćenja za zaključivanje pravnog posla u ime Grada, a u granicama svojih ovlašćenja.
Gradonačelnik može ovlastiti drugo lice da predstavlja Grad i odrediti mu granice tog ovlašćenja.
Za davanje punomoći i ovlašćenja odgovoran je
gradonačelnik.


Nadležnosti gradonačelnika:

 • predlaže Statut Grada,
 • predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini,
 • izrađuje nacrt i podnosi Skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investiconi program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korištenje javnog zemljišta,
 • obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti Grada, njegovih prava i obaveza,
 • sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava gradski budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine,
 • izvršava zakone i druge propise Republike i grada čije je izvršenje povjereno Gradu,
 • donosi odluku o osnivanju Administrativne službe Grada,
 • donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Administrativne službe Grada,
 • donosi plan civilne zaštite Grada i obezbjeđuje njegovu realizaciju,
 • realizuje saradnju Grada sa drugim gradovima, opštinama, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine Grada i njenih odgovarajućih radnih tijela,
 • daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad,
 • daje saglasnost na cijene komunalnih i drugih usluga iz nadležnosti Grada, u skladu sa propisima,
 • podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu Administrativne službe Grada,
 • pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja propis Skupštine Grada, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
 • zaključuje ugovore u ime Grada, u skladu sa ovim Statutom i aktima Skupštine Grada,
 • rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja Administrativne službe Grada, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
 • odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže Skupštini Grada,
 • donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen Statutom,
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Grada.

Gradonačelnik može biti opozvan u postupku utvrđenom u Zakonu.
Postupak za opoziv
gradonačelnika, u slučajevima utvrđenim Zakonom može pokrenuti najmanje 1/3 odbornika Skupštine Grada.
Postupak opoziva može pokrenuti i najmanje 10% birača upisanih u birački spisak Grada.
Inicijativu za opoziv mogu pokrenuti i udruženja građana pod uslovom da tu inicijativu podrži najmanje 10% birača upisanih u birački spisak Grada.
O inicijativi za opoziv
gradonačelnika, pokrenutoj od strane 1/3 odbornika, 10% birača upisanih u birački spisak Grada ili udruženja građana i podržanom od strane najmanje 10% birača upisanih u birački spisak Grada izjašnjava se Skupština Grada u roku od 60 dana od dana podnošenja inicijative.
O inicijativi za opoziv gradonačelnika Skupština Grada donosi odluku većinom glasova od ukupnog broja odbornika.
U slučaju da Skupština Grada prihvati inicijativu za opoziv, raspisuje se referendum o opozivu u roku od 60 dana. Za opoziv
gradonačelnika potrebna je većina glasova birača izašlih na referendum.Pitajte Načelnika?