Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

О Г Л А С о продаји непокретности означене као к.п. 1959, к.о. Дворови

slika

На основу члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12), Одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности означене као к.п.1959, к.о. Дворови, број 01-022-65/17 од 27. јуна 2017. године (Службени гласник града  Бијељина број: 14/17) као и Рјешења о именовању  Комисије за спровођење јавног конкурса за продају, односно оптерећење правом грађења непокретности  у својини Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број 30/16)  о б ј а в љ у ј е  сеО Г Л А С о продаји непокретности означене као  к.п. 1959, к.о. Дворови


1. Град Бијељина продаје непокретности у својини, означене као :

-к.п. број: 1959 - зв. Буџак, у нарави њива, некатегорисани пут, површине 736 м2
 уписана у Лист непокретности број: 175 к.о. Дворови, у којем  је као корисник уписана општина Бијељина са дијелом  1/1, а што одговара грунтовној парцели означеној као к.п. 1959 зв. Буџак, у нарави нектегорисани пут, површине 736 м2, уписаној у зк.ул. број: 3899, .ко. Дворови, у ком је Град Бијељина уписан са својином са дијелом 1/1.

2. Продаја  непокретности у својини Града Бијељина извршиће се путем усменог јавног надметања (лицитације) која  ће  се  одржати 23.07.2017. године у згради Скупштине Града Бијељина (велика сала) са почетком у 09,00 часова.
 
3. Почетна продајна цијена  непокретности  за  к.п. 1959  износи 7.360,00 КМ

4. За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити износ од 10% од почетне продајне цијене непокретности с тим што тај износ не може бити мањи од 1.000,00 КМ и за:
- к.п. 1959 кауција износи 1.000,00 КМ  

Уплату  извршити  на јединствен  рачун трезора  Града  Бијељина број: 555-001-00777777-70 прије почетка лицитационог поступка, а доказ о извршеној уплати поднијети Комисији.

 

Остатак текста је на линку:
http://sobijeljina.org/download/oglas.pdf