Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

Оглас о поновној продаји непокретности означене као кп. 1749/1, к.о. Црњелово Горње

slika

На основу члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12), Одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности  означене  као  к.п. 1749/1, к.о. Г. Црњелово , број 01-022-76/16 од 02. децембра 2016 године (Службени гласник града  Бијељина број:30/16) као  и Рјешења o именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за продају, односно  оптерећењe правом грађења непокретности у својини Града Бијељина („Службени гласник Града  Бијељина“број 30/16) 
о б ј а в љ у ј е  с е

 

О Г Л А С о поновној продаји непокретности означене као  кп. 1749/1, к.о. Црњелово Горње


1. Град  Бијељина  продаје  непокретности  у  својини,  означене  као :

к.п. број 1749/1 у нарави школа број 1 површине 250 м2, пословна  зграда  у  привреди  број 2  површине 44 м2, двориште  површине 500 м2  и  њива 6  класе  површине 2756 м2, што  укупно  износи 3550 м2,
уписана у посједовни лист број 1741 к.о. Црњелово  Горње , у којем је као корисник уписана општина Бијељина са дијелом  1/1 и  з.к. уложак број 1946 к.о. Црњелово  Горње  у ком је уписан  Град  Бијељина са правом  својине  са дијелом 1/1.
Напомена: објекти  уписани  у пл  и  зк.  улошку  не  постоје  на  терену, а  на  мјесту  школе  изграђен је приземни  пословни  објекат  у  ванпривреди  величине 8х15 метара  који  није  евидентиран у  катастру  и  земљишној  књизи.
2. Продаја непокретности-грађевинског земљишта извршиће се путем  усменог  јавног  надметања (лицитације) која  ће се одржати 20.05.2017. године у згради Градске управе Града Бијељина (велика сала) са почетком у 10,00   часова.
3. Почетна продајна цијена  непокретности  за  к.п. 1749/1 износи 28.650,00 КМ

Цијели текст огласа је на линку: http://sobijeljina.org/download/oglas_04.05.2017._crnjelovo_gornje.pdf