Get Adobe Flash player

PRIVREDA

 


 

 

 

 

GEOSTRATEŠKI POLOŽAJ
 

Grad Bijeljina se nalazi na atraktivnom geostrateškom položaju - na tromeđi Srbije, Hrvatske i Republike Srpske, odnosno BiH i raskrsnici puteva između velikih urbanih i industrijskih centara – Beograda, Novog Sada, Banjaluke, Šapca, Tuzle, Sarajeva... Na oko trideset kilometara od Bijeljine je priključenje na Panevropski koridor 10, odnosno, auto-put E-70 Beograd - Zagreb. Ovaj putni pravac je najkraća veza Semberije sa ova dva grada i, preko njih, sa zapadnom/srednjom Evropom i jugom/istokom Balkanskog poluostrva. 
Na teritoriji Grada su dva granična prelaza prema Srbiji preko rijeka Save i Drine (Rača i Pavlovića most) koji su nafrekventniji prelazi za saobraćaj sa zapada i juga Republike Srpske i BiH prema sjevernoj Srbiji i Beogradu. U Gornjem Crnjelovu je granični prelaz za pogranični promet sa Republikom Hrvatskom.

 

     VAZDUŠNA UDALjENOST    SAOBRAĆAJNA UDALjENOST
BEOGRAD 101 139
BANjALUKA 160 220 (autoputem 273)
NOVI SAD 74 112
ŠABAC 36 87
RUMA 54 80
INĐIJA 76 113
BROD 104 106
ZAGREB 280 322
TUZLA 50 69
BRČKO 34 40
SARAJEVO 121 187

VAZDUŠNA I SAOBRAĆAJNA UDALjENOST BIJELjINE
OD VAŽNIJIH GRADOVA U REGIONU

 

Na sjeveru grad Bijeljina izlazi na plovni dio rijeke Save. U planu je obnova nekadašnje luke u Rači koja je u prvoj polovini 20. vijeka bila jedan od glavnih punktova za izvoz robe iz tadašnje sjeveroistočne Bosne. Dok ne bude obnovljena luka u Rači, Bijeljini su najbliže riječne luke u Brčkom i u Sremskoj Mitrovici (na 40, odnosno 67 kilometara od Bijeljine).
Željeznička pruga Bijeljina-Šid za sada nije u funkciji, ali se očekuje da će u dogledno vrijeme biti izvršena njena obnova. Trenutno najbliža željeznička veza ka Beogradu, Novom Sadu, Zagrebu i dalje, prema ostatku Evrope je u Šidu, donosno, Sremskoj Mitrovici.
Aerodrom „Nikola Tesla“ u Beogradu od Bijeljine je udaljen 121 kilometar, aerodrom u Banjaluci 220 kilometara (autoputem 273 kilometara), a aerodrom u Sarajevu 187 kilometara.

 

POLOŽAJ BIJELjINE U JUGOISTOČNOJ EVROPI


 


 
POLOŽAJ BIJELjINE U REGIONU

 

Povratak na vrh

 

PRIVREDNI KAPACITETI
 

Spisak preduzeća po veličini i područjima djelatnosti.xlsx

Udruženja privrednika.docx

Robna razmjena i investicije.xlsx

 


Grad Bijeljina je druga lokalna zajednica po stepenu razvijenosti u Republici Srpskoj i u njenoj ekonomiji zastupljena su sva četiri sektora privrede:


1. Primarni sektor - poljoprivreda, šumarstvo, lov i robolov:

Povoljan prirodni položaj na obodu Panonske nizije i skoro potpuno ravničarski teren su omogućili razvoj poljoprivrede, pa je preovlađujući dio privrede zasnovan na poljoprivrednoj proizvodnji, a Semberija se smatra žitnicom Republike Srpske i BiH. Najzastupljenije poljoprivredne kulture su žitarice sa 80% (pšenica, kukuruz, ječam), povrće sa 8% (kupus, po kojem je Semberija poznata širom nekadašnje Jugoslavije, lubenica, krastavac, paprika, paradajz...), industrijsko i krmno bilje 12% (šećerna repa, duvan, lucerka...).
Semberski poljoprivrednici se sve više okreću proizvodnji povrća u zaštićenim prostorima, a veliki, za sada neiskorišteni, potencijal za zagrijavanje plastenika i staklenika su podzemne geotermalne vode. Gradska uprava podstiče razvoj proizvodnje zdrave hrane, s obzirom na očuvanu životnu sredinu nezagađenu teškom industrijom ili genetski-modifikovanim organizmima. U novije vrijeme se intenzivno razvija i stočarska proizvodnja, uglavnom svinjarstvo i govedarstvo.

 

2. Sekundarni sektor - industrija, rudarstvo, građevinarstvo i proizvodno zanatstvo:

Industrijski sektor u gradu Bijeljini čine pogoni nekoliko vrsta.

U preradi poljoprivrednih proizvoda prednjače dvije velike kompanije – Prehrambena industrija „Sava-Semberija“ (prerada i konzerviranje voća i povrća) i „Žitopromet“ (mlinsko-pekarska industrija), kao i „Spektar-drink“, „Tanasić“ i „Balatunka“ (prerada i konzerviranje voća i povrća) - proizvodnja začina. 2010. godine pokrenuta je proizvodnja u fabrici šećera u Obarskoj, jedinoj u Republici Srpskoj i BiH, a očekuje se da ova šećerana uskoro ponovo počne da proizvodi šećer. Brojna mala i srednja preduzeća se bave proizvodnjom pekarskih proizvoda - „Bodaksko“, pekare „Mile“, „Lazić“, kao i proizvodnjom kolača - poslastičarnice „San Marko“ i „Mocart“...
Najveće kompanije u oblasti mesne industrije su „ZP komerc“, „Leder“ i “Globus”, a preradom mlijeka se bavi mljekara „Dule“.
U Semberiji posluje i nekoliko proizvođača stočne hrane koji su dostigli najviše standarde u ovoj oblasti, među kojim se izdvajaju „Savić kompani“, „Rakić komerc”, „Itergaj“ i „Kiko”. Kompanija „Agro BN“ je jedini proizvođač sredstava za zaštitu bilja u Republici Srpskoj i BiH, a u sastavu ove kompanije radi i Poljoprivredni zavod u Bijeljini koji je jedan od najopremljenijih zavoda ove vrste u Republici Srpskoj.
U metalskoj industriji zastupljena je proizvodnja elektroda, armaturnih mreža, šina vođica, rezervoara i savitljivih cijevi („Elvako“), proizvodnja i servis opreme u avio-industriji (Vazduhoplovni zavod „Orao“) i proizvodnja rezervnih dijelova za automobile („S.E.P.“).
Proizvodnjom građevinskog materijala bavi se bijeljinska industrija građevinskog materijala „Drina“, a nekoliko preduzeća eksploatiše šljunak i pijesak iz rijeke Drine i njenog priobalja.
Najveći pogoni u drvnoj industriji u proizvodnji namještaja, stolarije, panel ploča i poluproizvoda od drveta su „Mega drvo“, „BMD“  i „Eurotimber“. Nekoliko preduzeća proizvodi plastičnu i aluminijumsku stolariju, među kojima su najveća - „Šu-Ma plast“, „Joviks“, „Prizma“... Kompanija „Steko“ se postvetila proizvodnji ekoloških montažnih kuća i brvnara.
Najznačajnija preduzeća koja se bave građevinarstvom su „Trifunčević“, „Buk promet“, „Intergaj“, „Brodac promet“, „Graditelj“, „Perić“, „Rankom inženjering“, „Nekoms projekt“, „Rimaks invest“...

 

www.savasemberija.com

www.zitoprometbn.com

www.spektardrink.net

www.sanmarco-doo.com

www.mozartbn.com

www.zpkomerc.ba

www.leder.ba

www.intergaj.net

www.agrobn.com

www.elvaco.net

www.sep.si

www.sumaplast.net

www.jovixdoo.com

www.megadrvo.net

www.prizmabn.com

www.stecocentar.com

www.parketi-bmd.com

www.bukpromet.com

www.md-peric.com

www.rankominzenjering.com

www.rimaxinvest.com

 

3. Tercijarni sektor - saobraćaj i telekomunikacije, trgovina, turizam, ugostiteljstvo, zanatstvo, bankarstvo i komunalna privreda:
 

Geostrateški položaj Bijeljine i Semberije omogućava brz razvoj djelatnosti u ovom sektoru.

- Grad Bijeljina, sa oko 150.000 stanovnika je privukla najveće regionalne trgovinske lance koji su otvorili odlično snabdjevene megamarkete (Maksi, Tuš, Konzum, Intereks, FIS, Robot...). Takođe, u ponudi je i roba brojnih svjetskih i domaćih brendova čiji proizvođači imaju svoja predstavništva ili distributere u Bijeljini. Pored konkurentnosti koja domaćim kupcima omogućava kupovinu robe po nižim cijenama u odnosu na druge sredine u Republici Srpskoj i BiH, mogućnost umanjenja cijene robe za iznos poreza na dodatu vrijednost (PDV) čini kupovinu u Bijeljini izuzetno povoljnom za kupce iz okolnih zemalja od kojih su najbrojniji državljani Srbije.

- Agrotržni centar „Knez Ivo od Semberije“ je izrastao u jednu od najvećih kvantaških pijaca za poljoprivredne proizvode u sjeveroistočnoj Republici Srpskoj i BiH, a na ovom prostoru su smještena sjedišta brojnih preduzeća i predstavništava.  Agrotržni centar je i mjesto održavanja sajmova, od kojih su Sajam knjige u maju i Poljoprivredni sajam u septembru postali stalni.

- Položaj na obalama dvije rijeke, banjski potencijal, brojni vjerski objekti, velika ulaganja u razvoj etno-turizma, kulturna i zabavna dešavanja... učinili su da turizam postane jedan od nosilaca ekonomskog razvoja Grada. O turističkim potencijalima grada Bijeljina više podataka se nalazi na linku na veb sajtu Turističke organizacije Bijeljina http://www.bijeljinaturizam.org, kao i na linku www.sobijeljina.org/cir/211.turizam.html

- Bankarski sektor u Republici Srpskoj je privatizovan, a u gradu Bijeljini su otvorene filijale preko deset domaćih i međunarodnih banaka što dodatno olakšava započinjanje biznisa.

- Pored javnih preduzeća na nivou Republike Srpske i BiH koja se bave telekomunikacijama, lokalni lider u ovoj oblasti je kompanija Telrad koja nudi usluge fiksne telefonije, kablovske i digitalne televizije i interneta.

Spisak banaka i mikrokreditnih organizacija na području Grada Bijeljina.docx

Spisak osiguravajućih kuća na području Grada Bijeljina.docx

Spisak računovodstvenih agencija na području Grada Bijeljina.docx


www.telrad.net

www.adgradbn.com

www.bnfair.com

 

4. Kvartarni sektor - obrazovanje, nauka, kultura, informacije, zdravstvo i socijalna zaštita:

U Bijeljini najavnim i privatnim fakultetima studira preko 5.000 studenata, što poboljšava starosnu i obrazovnu strukturu radne snage, budući da veliki broj visokoobrazovanih mladih stručnjaka nakon završetka studija ostaje u Bijeljini.

U Bijeljini su u izgradnji novi Centar za kulturu i Regionalna bolnica, čijim završetkom će biti stvoreni odlični uslovi za dalji razvoj kulturnih i medicinskih djelatnosti.

Takođe, iz Bijeljine program emituju četiri televizije (BN TV, TV Arena, TV Slobomir i TV In) i nekoliko radio-stanica (Pan, Daš, Bn, Bobar, Slobomir...), a skoro sve najveće redakcije elektronskih i štampanih medija iz Republike Srpske i BiH imaju svoja dopisništva u Bijeljini.

www.unssa.rs.ba

www.pfb.unssa.rs.ba

www.fpe.unssa.rs.ba

www.spu.ba

www.sinergija.edu.ba

www.univerzitetps.com
 

www.rtvbn.com

www.ntvarena.com

www.rtvslobomir.com

www.intelevizija.com

www.panradio.com

www.radiodas.com

www.radiobobar.com

Povratak na vrh

 

LjUDSKI RESURSI
 


 


Po procjenama, u gradu Bijeljini živi oko 150.000 stanovnika, od čega je na urbanom području nastanjeno oko 100.000 stanovnika.
Zahvaljujući ulaganju u obrazovanje, prije svega visoko, stanovništvo Semberije se podmlađuje, a poboljšava je i obrazovna struktura stanovništva, s obzirom da veliki broj mladih visokoobrazovanih stručnjaka nakon završetka studija ostaje da živi u Bijeljini. Takođe, svake godine u Bijeljinu i okolna naselja se doseli preko hiljadu stanovnika, što dodatno obogaćuje ponudu radne snage i stvara veće tržište za plasman roba i usluga.
U 2010. godini prosječna bruto zarada je iznosila 1.184 konvertibilnih maraka, a neto zarada je bila 775 KM. Iste godine bilo je zaposleno 21.130 stanovnika Grada, od čega su 12.028 bile žene.


Statistički podaci o zaposlenosti/nezaposlenosti u Gradu Bijeljina za 2013. godinu.docx

Povratak na vrh

 

PRIRODNI RESURSI
 

 • POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE
  - POVRŠINA OBRADIVOG ZEMLjIŠTA - 53.500ha
  - ZEMLjIŠTE NEZAGAĐENO GENETSKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA (GMO)
  - 15.600 POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA
  - PROSJEČNA VELIČINA POLjOPRIVREDNOG POSJEDA JE 3,3 ha
  - PROIZVODNjA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU: OKO 100ha
  - NAVODNjAVANjE SE OBAVLjA NA 1.500 ha

 

 • LjEKOVITA GEOTERMALNA VODA NA DUBINI OD 1.350 m, TEMPERATURA HIPERTERMALNE VODE NA SAMOIZLIVU 75° C, SA KAPACITETOM 7,5 l/s
   
 • 1.700 SUNČANIH SATI GODIŠNjE
   
 • ČISTA PITKA VODA
   
 • POVRŠINSKI VODOTOCI
   
 • KAOLINSKA GLINA

 

 

 

 

Povratak na vrh

 

PREDNOSTI ZA ULAGANjE

 

PREDNOSTI ULAGANjA U REPUBLIKU SRPSKU
 

 • STABILNOST VALUTE
   
 • NISKA STOPA INFLACIJE
   
 • ZNAČAJNI PRIRODNI RESURSI
   
 • OBRAZOVANA, KVALIFIKOVANA I CJENOVNO KONKURENTNA RADNA SNAGA
   
 • POVOLjNA STOPA POREZA NA DOBIT U ODNOSU NA OSTALE ZEMLjE – 10%
   
 • POREZ I DOPRINOSI NA LIČNA PRIMANjA – 52%
   
 • NACIONALNI TRETMAN STRANIH ULAGAČA KOJI MOGU:
  - OSNOVATI PRAVNO LICE U POTPUNOJ SVOJINI STRANOG ULAGAČA
  - OSNOVATI PRAVNO LICE U POTPUNOJ SVOJINI STRANOG I DOMAĆEG ULAGAČA
  - ULAGATI U POSTOJEĆE PREDUZEĆE
  - ULAGATI U BANKU ILI OSIGURANjE
  - DOBITI KONCESIJU ZA KORIŠĆENjE PRIRODNIH BOGATSTAVA, DOBARA U OPŠTOJ UPOTREBI I OBAVLjANjE DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA REPUBLIKU

   
 • SLOBODAN TRANSFER PROFITA U INOSTRANSTVO, NAKON ISPUNjENjA ZAKONSKIH OBAVEZA PREMA REPUBLICI
   
 • BOSNA I HERCEGOVINA JE POTPISNICA CEFTA SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI SA ZEMLjAMA ZAPADNOG BALKANA I MOLDAVIJOM
   
 • PREFERENCIJALNI IZVOZNI REŽIM SA 35 ZEMALjA
   
 • SPORAZUM O IZBJEGAVANjU DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA POTPISAN SA 28 ZEMALjA
   
 • PRIVATIZOVAN BANKARSKI SEKTOR

 

PREDNOSTI ULAGANjA U BIJELjINU
 

 • INDUSTRIJSKE ZONE OPREMLjENE INFRASTRUKTUROM, SA POVOLjNIM USLOVIMA OTKUPA PARCELA ZA BRAUNFILD INVESTICIJE; POSEBNE POGODNOSTI PREDVIĐENE ZA IZGRADNjU POGONA ZA PRERADU ILI OTKUP POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA
   
 • OBRAZOVANA, KVALIFIKIOVANA I CJENOVNO KONKURENTNA RADNA SNAGA
   
 • EFIKASNA UPRAVA
   
 • EKONOMSKI, KULTURNI I ZDRAVSTVENI CENTAR REGIONA
   
 • GRAD BIJELjINA PREKO AGENCIJE ZA RAZVOJ MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA GRADA BIJELjINE PODSTIČE OSNIVANjE I DAJE PODRŠKU RADU POSTOJEĆIH MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA KROZ NEKOLIKO PROGRAMA:
  - PODSTICAJ ZA OSNIVANjE PREDUZEĆA - START-UP
  - PODSTICAJ RAZVOJA POSTOJEĆIH I START-UP PREDUZEĆA
  - PODSTICAJ ZA UVOĐENjE SISTEMA KVALITETA
  - PODSTICAJ ZA ŽENE-PREDUZETNIKE
  - PODSTICAJ ZA POVRATNIKE-PREDUZETNIKE
  - PODSTICAJ ZA ZANATSKO-PREDUZETNIČKE RADNjE

   
 • NADLEŽNOST REGISTARSKOG SUDA U BIJELjINI
   
 • ROK ZA REGISTRACIJU 3-5 DANA
   

Vodič za preduzetnike

Vodič za privredna društva

 

 

Povratak na vrh

 


OBLASTI SA NAJPOVOLjNIJIM MOGUĆNOSTIMA ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE I KAPITALA
 

 • INDUSTRIJA

  - MAŠINSKA
  - AUTO-INDUSTRIJA
  - DRVOPRERAĐIVAČKA
  - ELEKTRONSKA
  - BAZIČNA HEMIJSKA INDUSTRIJA
  - PREHRAMBENA INDUSTRIJA
  - MOGUĆNOST ULAGANjA U KAPACITETE PRERADE VOĆA I POVRĆA
  - MLINSKO-PRERAĐIVAČKI KAPACITETI
  - FABRIKE STOČNE HRANE

U BIJELjINI TRENUTNO POSTOJE TRI INDUSTRIJSKE ZONE SA OBEZBIJEĐENOM KOMPLETNOM INFRASTRUKTUROM U KOJIMA SE NUDE BROJNE POGODNOSTI ZA ULAGANjA U IZGRADNjU INDUSTRIJSKIH KAPACITETA, A POSEBNE POGODNOSTI SU PREDVIĐENE ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU
 

 • EKSPLOATACIJA GEOTERMALNE VODE

  GEOTERMALNU VODU JE MOGUĆE KORISTITI ZA:

  - MEDICINSKE I TURISTIČKE SVRHE
  - GRIJANjE GRADA
  - ZAGRIJAVANjE POLjOPRIVREDNIH POVRŠINA

  NIJEDNA OD NAVEDENIH MOGUĆNOSTI NIJE REALIZOVANA U PUNOM KAPACITETU

   
 • INTENZIVNA POLjOPRIVREDNA PROIZVODNjA

  - PROIZVODNjA U ZAŠTIĆENIM PROSTORIMA
  - PROIZVODNjA ZDRAVSTVENO ISPRAVNE HRANE
 • PREHRAMBENA INDUSTRIJA

  - MOGUĆNOST ULAGANjA U KAPACITETE PRERADE VOĆA I POVRĆA
  - MLINSKO-PRERAĐIVAČKI KAPACITETI
  - FABRIKE STOČNE HRANE
  - POSEBNE POGODNOSTI ZA ULAGANjA U IZGRADNjU PREHRAMBENE INDUSTRIJE U INDUSTRIJSKIM ZONAMA

   
 • TURIZAM

  - PROŠIRENjE HOTELA "SVETI STEFAN" I OSTALIH KAPACITETA U OKVIRU BANjE DVOROVI

   
 • ULAGANjE U EKOLOGIJU

  - U FAZI REALIZACIJE SU TRI VELIKA PROJEKTA SUFINANSIRANA OD SVJETSKIH I EVROPSKIH BANAKA I DONATORSKIH ORGANIZACIJA:
          - IZGRADNjA EKO DEPONIJE
          - IZGRADNjA KANALIZACIONOG SISTEMA
          - REGULISANjE POVRŠINSKIH VODA

  - ISKORIŠTAVANjE ENERGETSKIH POTENCIJALA (GEOTERMALNA ENERGIJA, PROTOČNE HIDROELEKTRANE, SOLARNA ENERGIJA – PREKO 1.700 SUNČANIOH SATI GODIŠNjE)

   
 • TRGOVINA

  - ZAHVALjUJUĆI POLOŽAJU NA TROMEĐI SRBIJE, HRVATSKE I REPUBLIKE SRPSKE/BiH I NA PUTU KOJI OD ZAPADNOG DIJELA REPUBLIKE VODI KA BEOGRADU I NOVOM SADU POSTOJE ODLIČNE MOGUĆNOSTI ZA ULAGANjE U TRGOVINU

 

 

Povratak na vrh


Sistem 48 Pitajte Načelnika?