Документи

Статут Града Бијељина

Статутом Града Бијељина уређени су подручје, сједиште и симболи Града Бијељина, као јединице локалне самоуправе у Републици Српској, остваривање људских права и слобода и остваривање гарантованих права националних мањина, послови Града, организација и рад органа Града, акта и финансирање послова, јавност рада, облици учешћа грађана у локалној самоуправи, сарадња са другим јединицама локалне самоуправе, поступак за доношење и измјену статута и друга питања од локалног интереса.Након доношења одлуке Скупштине Града о утврђивању Нацрта Статута града Бијељина и одређивању јавне расправе, Градоначелник је образовао Радну групу за праћење јавне расправе. 

Позивају се сви заинтересовани грађани, привредна друштва, установе и  друге организације и институције на подручју Града Бијељина да своје приједлоге, мишљења и сугестије на нацрт Статута Града Бијељина доставе на један од сљедећих начина:
- мејлом на адресу: [email protected]
- непосредно на инфо-пулт Градске управе,
- поштом на адресу Градска управа Града Бијељина, Трг Краља Петра Карађорђевића 1, са назнаком "Јавна расправа о Нацрту Статута Града Бијељина",
- учешћем на посебно организованим састанцима по следећем распореду:

ВРИЈЕМЕ

МЈЕСТО

УЧЕСНИЦИ

ОРГАНИЗАТОРИ

08. март 2017. године
(СРИЈЕДА)
12,00 часова

Велика сала у главној згради Градске управе Града Бијељина

- јавна предузећа,
- привредници,
- јавне службе/ установе (школство, здравство, култура, социјална заштита, спорт, информисање...)

- Координатор РГ
- чланови РГ
- записничар

10. март 2017. године
(ПЕТАК)
11,00 часова

Велика сала у главној згради Градске управе Града Бијељина

 

политичке странке

 

- Координатор РГ
- чланови РГ
​- записничар

10. март 2017. године
(ПЕТАК)
13,00 часова

Велика сала у главној згради Градске управе Града Бијељина

- мјесне заједнице  
- удружења грађана и њихове  асоцијације (НВО)
- локална администрација

- Координатор РГ
- чланови РГ
​- записничар


ДОСТУПНОСТ НАЦРТА СТАТУТА ГРАДА БИЈЕЉИНА

- штампан као додатак у "Сембеским новинама", 14. фебруара 2017. године
- интернет страница Града: www.gradbijeljina.org
- на инфо-пулту Градске управе
- дистрибуција примјерка Нацрта, уз позив за учешће у јавној расправи

 

Радна група за спровођење јавне расправе


 

Одлука о утврђивању нацрта и о спровођењу јавне расправе о нацрту Статута Града Бијељина
0.03 MB
Нацрт Статута Града Бијељина
0.41 MB
Статут Града Бијељина
0.29 MB